UNSER DATENSCHUTZ

Privacybeleid

As of: 22.10.2021

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor het management van ons een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van ons is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, dient altijd in overeenstemming te zijn met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gesteld van de rechten die zij hebben.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De gegevensoverdracht via het internet kan echter in principe hiaten in de beveiliging vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon.

Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Gegevenssubject

  De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controleur of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

 • h) Verwerker

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet door een derde partij. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient te geschieden met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke positieve handeling, akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

petfluencer.com c/o P² Ventures UG (haftungsbeschränkt)

Thomas Poschen

Kornbeckstr. 4

71364 Winnenden

Duitsland

Telefon: +49 176 633 606 39

E-mail: sserdaliame

Cookies

De internetpagina's van ons maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het data-onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker van de website die gebruik maakt van cookies, hoeft bijvoorbeeld niet telkens als de website wordt bezocht, toegangsgegevens in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online shop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van de cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van ons verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken we geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseren wij anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een gegevenssubject worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met vermelding van de persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verantwoordelijke voor de verwerking te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt te allen tijde aan elke betrokkene op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Daarnaast corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

Contactmogelijkheid via de website

De website bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

Commentaarfunctie in de blog op de website

We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren op individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die op de website van de controller staat. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal, waar een of meer mensen die bloggers of web-bloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een commentaar op de op deze website gepubliceerde blog achterlaat, worden ook de opmerkingen van de betrokkene opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen (pseudoniem). Bovendien wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of door een bepaald commentaar illegale inhoud plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij in geval van een inbreuk ontlastend kan optreden. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

Gravatar

Voor opmerkingen wordt de Gravatar service van Auttomatic gebruikt. Gravatar komt overeen met je e-mailadres en kaarten - als je geregistreerd bent - met je avatarafbeelding naast de opmerking. Als u niet geregistreerd bent, wordt er geen afbeelding weergegeven. Er zij op gewezen dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers automatisch geregistreerd zijn met Gravatar. Details van Gravatar: https://en.gravatar.com

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor de levering van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van deze online dienst.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze online dienst op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige levering van deze online dienst in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de afhandeling van bestellingen).

Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers is toegestaan in wetten of verordeningen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode waarin de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of om beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van het BBPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (Recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR in wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BBPR en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de BBPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de BBPR.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst de verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een werknemer van ons zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van anylinks naar of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. Een medewerker van ons zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht van beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door de betrokkene wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BBPR, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke die van de betrokkene overstijgen.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van door ons opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van ons zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de BNPR, en de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de BBPR recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen daardoor niet worden geschaad.

  Om het recht op gegevensdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van ons.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het BNPR te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op grond van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  Wij zullen de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden verzet, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om op grond van zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het BNPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van ons. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om zich met behulp van technische specificaties langs geautomatiseerde weg te verzetten.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, zolang het besluit (1 ) niet noodzakelijk is voor het aangaan van de overeenkomst, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen wij passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, en ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

 • i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6(1)lit. een GDPR dient als rechtsgrond voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de BNPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b). 6(1)lit. c GDPR.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1)lit. d GDPR.
Ten slotte zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door onze onderneming of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, van het GDPR).

De rechtmatige belangen die de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde nastreeft

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), is het in ons legitiem belang om ons bedrijf uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale regelgeving) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer maakt de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

Cookies van WordPress

Naam Doel Geldigheid
wordpress_test_cookie Deze cookie bepaalt of het gebruik van cookies is uitgeschakeld in de browser. Duur van de opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser). Sessie
PHPSESSID Deze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties en zorgt ervoor dat alle functies van deze website op basis van de PHP-programmeertaal volledig worden weergegeven. Duur van de opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser). Sessie
woordpers_akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress. 1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
wp-settings-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
wp-settings-time-akm_mobile Deze cookies worden alleen gebruikt voor de administratie van WordPress en zijn niet van toepassing op andere websitebezoekers. Sessie
ab Wordt gebruikt voor A / B testen van nieuwe functies. Sessie
akm_mobiel slaat op als de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien. 1 dag

Zwaartekrachtvormen

We gebruiken de Gravity Forms plugin voor ons contactformulier. De ontwikkelaar is Rocket Genius, Inc. (1620 Centerville Turnpike, Suite 102, Virginia Beach VA 23464-6500, Verenigde Staten) en is te bereiken via https://www.rocketgenius.com.

Door gebruik te maken van het formulier worden de door u ingevoerde gegevens doorgestuurd naar de server van deze website en per e-mail naar de beheerder van de website. U stemt in met deze overdracht door het formulier te gebruiken en het betreffende selectievakje aan te vinken met betrekking tot deze privacyovereenkomst.

Contactformulier 7

Het Plugin Contact Formulier 7 is een service voor het maken van contactformulieren. Het PlugIn Contact Formulier 7 dient alleen om geregistreerde formuliergegevens door te sturen naar het e-mailadres van ons bedrijf. Een extra opslag, bijvoorbeeld in de WordPress-database, vindt niet plaats. Meer informatie en de geldende voorschriften voor gegevensbescherming van Contactformulier 7 vindt u onder href="https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/">https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/. en https://rocklobster.in/ Contactformulier 7 is open source software. De communicatie tussen browser en server verloopt uitsluitend via HTTPS (SSL/TLS) encryptie.

Cookies van DSGVO AIO voor WordPress

Naam Doel Geldigheid
dsgvoaio Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op welke diensten de gebruiker al dan niet heeft toegezegd. variabele
_uniqueuid Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen. variabele
dsgvoaio_creëren Deze LocalStorage toets / waarde slaat het tijdstip op waarop _uniqueuid werd gegenereerd. variabele
dsgvoaio_vgwort_disable Deze LocalStorage toets / waarde slaat op of de service VG woord standaard is toegestaan of niet (instelling van de pagina-operator). variabele
dsgvoaio_ga_disable Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de dienst Google Analytics Standard is toegestaan of niet (het inhuren van de site-exploitant). variabele

nl_NL