VOORSCHRIFTEN MERKEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MERKBEDRIJVEN ("MERKEN")

Preambule

P² Ventures UG (haftungsbeschränkt), Kornbeckstr. 4, 71364 Winnenden, Duitsland (hierna: "Petfluencer.com") exploiteert onder het internetadres https://www.petfluencer.com.de een onlineplatform (hierna: "portaal") voor bedrijven (hierna: "merken") en bedrijfsbeïnvloeders (hierna: "Petfluencer"), waarop merken na passende registratie automatisch contact kunnen opnemen met Petfluencer voor reclamecampagnes. Het portaal dient om petfluencers en merken die succesvol zijn op socialemediaplatforms (zoals YouTube, Instagram, Facebook, blogs enz.) samen te brengen. - (hierna "platform") als merkbedrijven met het oog op het produceren van petfluencer content en gerelateerde communicatie. Petfluencer.com neemt ook de inning van de vergoedingen voor de petfluencers op zich.

1 Algemene informatie

Petfluencer.com exploiteert de portal waar merken na een passende registratie petfluencers kunnen vinden, die merken willen ondersteunen bij het vergroten van het bereik van campagnes door gerichte videoproducties ("petfluencer content") te publiceren op gedefinieerde platformen. Merken zijn altijd ondernemers in de zin van § 14 BGB. Door zich te registreren, bevestigt het merk dat het een ondernemer is. Petfluencer.com heeft het recht om de ondernemersstatus aan te tonen door middel van passende documenten.

De gebruiksvoorwaarden bevatten de uitsluitend geldige voorwaarden voor registratie en gebruik van het portaal tussen Petfluencer, het merk en Petfluencer.com. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van het merk worden alleen onderdeel van het contract indien en voor zover Petfluencer.com uitdrukkelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

Door de bemiddeling van Petfluencer naar Brand door Petfluencer.com en een voorziening van de portal ontstaat er geen aansluiting van de partijen onder het ondernemingsrecht.

Petfluencer.com biedt een regelmatige nieuwsbrief aan om Brand te informeren over nieuwe mogelijkheden en eigen aanbiedingen op de portal. Indien het merk door het aanvinken van het vakje verklaart de nieuwsbrief te willen ontvangen en op de link in de bevestigingsmail klikt, zal het merk de nieuwsbrief regelmatig ontvangen op het e-mailadres dat het merk tijdens de registratie heeft opgegeven. Het Merk kan zijn toestemming op elk moment herroepen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de link in elke nieuwsbrief om zich uit te schrijven of door een e-mail te sturen naar info@petfluencer.com.

2 Registratie en gebruik van het portaal

Het contract tussen het merk en Petfluencer.com komt tot stand door het invullen en versturen van het betreffende registratieformulier en de bevestigingsmail van Petfluencer.com naar het door het merk opgegeven e-mailadres. Door het verzenden van het ingevulde registratieformulier erkent het Merk de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in het kader van het registratieproces.

Er is geen aanspraak op deelname, registratie of activering.

Alle informatie die door het merk wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. De overdracht van een portal account is alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Petfluencer.com.

Redelijke wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden worden in tekstvorm aan het Merk meegedeeld, d.w.z. schriftelijk, per fax, per e-mail of via een gelogde kennisgevingspagina na een login op de Portal. Indien het merk binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard.

Het merk moet ervoor zorgen dat zijn gebruikersaccount uitsluitend door het merk kan worden gebruikt en zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de respectieve wachtwoorden geheim te houden en zal de wachtwoorden niet aan derden bekendmaken voor dit doel. Het Merk is verplicht Petfluencer.com onmiddellijk op de hoogte te stellen als het merk merkt dat zijn toegangsgegevens op een ongeoorloofde manier worden gebruikt of dat een dergelijk gebruik mogelijk is door een ongeoorloofde verwerving van de toegangsgegevens.

Bij het gebruik van het portaal is het merk verplicht zich te houden aan de geldende wetgeving en de portaal- en platformwetgeving. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het merk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de inhoud van Petfluencer legaal is en geen inbreuk maakt op rechten van derden (auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht, etc.) en om te voldoen aan de principes van goede reclame, in het bijzonder passende etikettering. Het Merk verbindt zich ertoe geen ongeoorloofde reclame, spam of onnauwkeurige waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke te verspreiden of deelname aan wedstrijden, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramideschema's en soortgelijke acties aan te vragen.

Het Merk is niet gerechtigd om briefings of projectinhoud die zij op of aan de Portal heeft ingediend, of met Petfluencer, wiens inhoudelijke productieaanbiedingen zij via de Portal heeft ontvangen, buiten de Portal om uit te voeren.

In geval van overtreding van deze voorschriften kan het merk met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van het gebruik van Petfluencer.com.

3 Procedure van het project

Het merk heeft de mogelijkheid om campagnes en individuele projecten te plannen en te publiceren na succesvolle registratie. De campagnes omvatten individuele projecten met verschillende huisdierenfluencers. Voor elke campagne en elk individueel project kan het merk een budget instellen en een optionele CPM range specificeren. Na publicatie van de campagnes kan het merk individuele project briefings maken, aanbiedingen ontvangen van de petfluencer, communiceren met de petfluencer en petfluencer content producties in opdracht geven. Het merk creëert een verzoek, met de gewenste inhoud, die de verschillende eisen voor het betreffende project bevat ("briefing"). Onderdeel van de briefing zijn positieve eisen, waaronder ook een bandbreedte voor de duizend-contactprijs (TKP) en de publicatieperiode, alsmede beperkende voorschriften, die niet mogen worden overtreden door de productie van petfluencer content onder alle omstandigheden ("Don'ts") of verplichte content ("Do's"), die een onvoorwaardelijk onderdeel moeten zijn van de productie van petfluencer content. Als het profiel en het kanaal of het standaard aanbod van de petfluencer voldoet aan de eisen, zal Petfluencer.com de petfluencer de briefing sturen met projectgegevens over de inhoud, publicatiedatum en betaling. De petfluencer kan zich dan aanmelden met een voorstel voor de inhoud van petfluencer ("offerte"), waarin de projectspecifieke CPM en ook andere mogelijke extra publicatietermijnen zijn opgenomen, die in kalenderweken moeten worden gespecificeerd. Het merk kan de offerte van Petfluencer te allen tijde accepteren, uiterlijk om 23:59 uur van de laatste dag van de kalenderweek voorafgaand aan de week van publicatie, waarbij projectcontracten tussen het merk en Petfluencer worden afgesloten voor elke individuele voltooiingsperiode. Indien de petfluencer alleen aanbiedt om de inhoud van Petfluencer te uploaden voor de door het merk aangegeven kalenderweek, wordt slechts één projectcontract afgesloten. Als de petfluencer meerdere data aanbiedt, wordt er één projectcontract afgesloten voor elke datum die de brand accepteert. Tot de aanvaarding door de brand kan de huisdierhouder zijn aanbod te allen tijde intrekken. De briefing van het merk, het aanbod van de huisdierhouder aan de briefing en de aanvaarding van dit aanbod door het merk vormen de bindende inhoud van het projectcontract, dat in elk geval wordt vastgelegd in de projectsamenvatting die na het sluiten van het contract wordt verzonden.

Door het versturen van de briefing verwerft het Merk geen recht op het ontvangen van aanbiedingen van bepaalde huisdierfluencers of een bepaald aantal aanbiedingen.

Indien het merk een aanbod van een huisdierfluencer accepteert, wordt er een projectcontract tussen het merk en de huisdierfluencer gesloten. De briefing van het merk en het aanbod van de huisdierfluencer vormen de bindende inhoud van het projectcontract.

De petfluencer zal de aangeboden inhoud van de petfluencer in elk geval produceren volgens de inhoud en tijdsspecificaties in de briefing na de gunning van de opdracht door het merk.

Na voltooiing van de productie zal de huisdierfluencer de inhoud van de huisdierfluencer beschikbaar stellen volgens de voltooiingsperiode in de briefing van het merk, in die zin dat de huisdierfluencer het publiceert volgens de respectievelijk van toepassing zijnde platformwetgeving en het beschikbaar stelt op zijn platformaanbod aan zijn kring van abonnees of volgers. De beschikbaarheid, d.w.z. de periode waarin de inhoud van petfluencer beschikbaar is op het overeengekomen platform, moet ten minste 30 kalenderdagen bedragen vanaf de vaste datum van publicatie die in de briefing is vastgelegd.

Het merk heeft het recht om de productie van een huisdierfluenster te allen tijde te staken. Ook na publicatie van de petfluencer content kan het merk te allen tijde van de petfluencer eisen dat deze geen petfluencer content meer publiceert of in welke vorm dan ook beschikbaar stelt voor retrieval.

Voltooide campagnes worden gearchiveerd en kunnen achteraf door het merk worden gereactiveerd. Zo zijn ze beschikbaar met dezelfde inhoud voor een nieuwe uitvoering.

4 Bezoldiging

De registratie is gratis voor de brand. Indien tussen het merk en Petfluencer een overeenkomst wordt gesloten voor de uitvoering van een project door het merk dat een offerte van Petfluencer accepteert, is hiervoor een servicekostenvergoeding verschuldigd, die door het merk aan Petfluencer.com dient te worden betaald. De aanspraak op de service fee vloeit voort uit het gebruik van het platform voor het afsluiten van het projectcontract tussen het merk en Petfluencer. Voor de productie van de petfluencer inhoud ontvangt de petfluencer een vergoeding die wordt bepaald door het succes van de petfluencer inhoud. In de briefing specificeert het merk een bereik voor een CPM waarvoor de petfluencer met zijn specifieke CPM een aanbod doet dat het merk kan accepteren. De hoogte van de vergoeding vloeit voort uit de samenvatting van het project. Alle prijzen zijn netto prijzen in Euro en zijn onderhevig aan BTW, indien van toepassing.

Voor de productie van de inhoud van Petfluencer is de vergoeding vooraf verschuldigd. Hiervoor factureert Petfluencer.com het merk op basis van de voorspelde maximale kosten, d.w.z. het vermelde budget bedrag. De bandbreedte wordt berekend vanaf het einde van de opleveringstermijn. Voor projecten op Instagram wordt het succes van het bereik berekend op basis van het aantal volgers na 30 dagen. Voor projecten op Facebook wordt het succes van het bereik bepaald op basis van het aantal mensen dat na 30 dagen wordt bereikt. Voor projecten op blogs wordt het succes van het bereik gemeten aan de hand van de bruto impressies na 30 dagen. Daarna krijgt het merk een verschilkrediet van Petfluencer.com voor eventueel onbenutte budgetkredieten, als het maximale bereik niet wordt bereikt. De vergoeding bestaat enerzijds uit de vergoeding voor de productie van de Petfluencer inhoud door Petfluencer en de advertentiewaarde en anderzijds uit de servicekosten voor de succesvolle bemiddeling van een project tussen Petfluencer en het merk. De fee wordt door Petfluencer.com op naam van de Petfluencer afgerekend en geïnd. Bij de service fee gaat het echter om de vergoeding voor de eigen bijdrage van Petfluencer.com, die op eigen naam wordt afgerekend. In beide gevallen vindt de afrekening plaats plus de eventueel daaruit voortvloeiende wettelijke omzetbelasting. Na volledige ontvangst van het factuurbedrag en vergelijking van de daadwerkelijk behaalde dekking maakt Petfluencer.com de vergoeding over naar Petfluencer.

Als de productie van een petfluencer content wordt geannuleerd voor de voltooiingsdatum, ontvangt de petfluencer een aangepaste vergoeding ("annuleringsvergoeding"), die voortvloeit uit het geschatte bereik van een petfluencer content en het tijdstip van de annulering. De hoogte van de annuleringskosten wordt bepaald door het projectoverzicht, dat het maximale bedrag bevat dat voortvloeit uit de geschatte omvang van het petfluencergehalte. In geval van een annulering van een merk tot één kalenderweek voor de laatst mogelijke publicatiedatum ontvangt de petfluencer 100% van de vergoeding. Tot twee weken voor de laatst mogelijke publicatiedatum ontvangt de petfluencer 75% van de vergoeding. Tot drie weken voor de laatst mogelijke verschijningsdatum ontvangt de petfluencer 50% van de vergoeding en tot vier weken voor de laatst mogelijke verschijningsdatum ontvangt de petfluencer 25%. De servicekosten voor de levering van het platform worden niet beïnvloed door een annulering van de brand en blijven onverminderd van kracht.

Daarentegen ontvangt de huisdierhouder geen vergoeding als zijn huisdierfluencerinhoud in strijd is met de contractueel overeengekomen inhoud, in het bijzonder de do's of don'ts die in de projectsamenvatting zijn gedefinieerd. In geval van een geschil over het al dan niet bestaan van Do's, Don'ts of een contractuele inbreuk, heeft het merk het recht om hierover te beslissen, waarbij de beslissing kan worden herzien door een rechtbank. Vanwege het vaste datumkarakter van het contract is de mogelijkheid van aanvullende uitvoering of herstel van gebreken niet van toepassing.

Bovengenoemd recht volgens para. 5 op niet-betaling wegens gebreken in de inhoud van Petfluencer of een vermeende niet-naleving van do's of don'ts bestaat niet indien de door Petfluencer geproduceerde inhoud gedurende meer dan 14 dagen na de overeengekomen publicatiedatum beschikbaar was.

De servicekosten voor Petfluencer.com zijn ook volledig verschuldigd als de productie van de inhoud van de petfluencer voor of na de productie en/of publicatie is onderbroken en ook als de petfluencer niet volgens de voorwaarden van de briefing presteert.

Het merk is zelfstandig verantwoordelijk voor de eventuele verplichting om bijdragen te betalen aan de sociale verzekering van de kunstenaars.

5 Rechten, voorschriften inzake gegevensbescherming

De door het merk verstrekte persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de contractuele relatie (voorraadgegevens), worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het tussen het merk en Petfluencer en Petfluencer.com gesloten bemiddelings- en gebruikscontract, alsmede voor de verwerking van de contractuele relatie tussen Petfluencer of het merk en Petfluencer.com.

Contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming is onze functionaris voor gegevensbescherming:

Prof. Dr. Felix Buchmann
BSB-kwakzalver
Alexanderstrasse 9b
70184 Stuttgart

Telefoon: +49 711 953 382 0
Fax: +49 711 953 382 29

E-mail: stuttgart@quack.legal

Het merk geeft Petfluencer.com het recht om het succesvolle project op de portal te adverteren en de bedrijfsnaam en projectgegevens van het merk te publiceren, te bewerken en te exploiteren.

Alle inhoud van het portaal (teksten, foto's, grafieken etc.) inclusief alle softwarecomponenten van het portaal, met name de database, zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Het is verboden het portaal of delen ervan te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen en/of te bewerken.

Afdeling 6 Aansprakelijkheid

Er is geen aanspraak op ononderbroken beschikbaarheid van het portaal op enig moment. Petfluencer.com is niet aansprakelijk voor technische storingen of de beschikbaarheid van het aanbod, tenzij Petfluencer.com met opzet of grove nalatigheid in gebreke blijft.

Petfluencer.com heeft het recht om onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden aan de portal uit te voeren en zal proberen storingen in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de portal zo laag mogelijk te houden.

Petfluencer.com is alleen aansprakelijk voor andere schade dan die welke wordt veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam en gezondheid als deze is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid of op een opzettelijke schending van een fundamentele contractuele verplichting (de zogenaamde "kardinale verplichting", dat wil zeggen een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) door Petfluencer.com of haar plaatsvervangers.

Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Met name de vervanging van de gederfde winst, indirecte schade en andere financiële verliezen in geval van eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast; bovendien blijft de aansprakelijkheid voor het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, voor een uitdrukkelijk gegarandeerde kwaliteit en voor persoonlijk letsel onbeperkt.

Voor zover Petfluencer.com door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade, echter in ieder geval tot een bedrag van 50.000,- EUR.

Petfluencer.com is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, indien de schade niet zou zijn ontstaan op het gebied van de verantwoordelijkheid van de brand als er een goede back-up van de gegevens was gemaakt. Een goede databack-up kan worden verondersteld als de brand tenminste dagelijks in machineleesbare vorm een back-up maakt van de gegevensvoorraad en daarmee garandeert dat deze gegevens met een redelijke inspanning kunnen worden hersteld. De aansprakelijkheid van Petfluencer.com voor het verlies van gegevens is beperkt tot de typische herstelinspanning die met een goede gegevensback-up zou zijn geleverd.

Bij de productie van de inhoud, aanbiedingen en briefings van Petfluencer is het Merk verplicht geen inhoud en middelen te gebruiken die strafbaar zijn volgens de wet of anderszins in strijd zijn met wettelijke voorschriften; dit omvat in het bijzonder pornografische, opruiende, auteursrechtinbrekende, concurrentiebeperkende, immorele, beledigende of extremistische inhoud. Bovendien zal het merk voldoen aan de relevante en respectievelijk van toepassing zijnde bepalingen van het betreffende platform - in het bijzonder de communautaire richtlijnen, technische richtlijnen en de reclamerichtlijnen alsmede de principes van de staatsmedia-autoriteiten voor correcte reclame, in het bijzonder passende etikettering - voor de inhoud, aanbiedingen en briefings van huisdieren die het onderwerp van het contract zijn. Petfluencer en Brand zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de inhoud van Petfluencer in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden van het gebruikte platform en de toepasselijke wetgeving.

Brand vrijwaart Petfluencer.com van alle claims van derden, met name die welke voortvloeien uit een schending van het auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht, mediarecht, fiscaal recht, sociale zekerheidsrecht (ook kunstenaars sociale zekerheidsrecht) of andere contractuele verplichtingen van Brand. Petfluencer.com is niet aansprakelijk voor extra belastingclaims als gevolg van de schending van de verplichting tot het tonen van de omzetbelasting, of eventuele sociale verzekeringspremies als gevolg van de schending van de verplichting tot het betalen van premies, eventuele rente of andere schade als gevolg hiervan, voor zover deze gebaseerd zijn op ontbrekende of verkeerde informatie van Petfluencer.

Petfluencer.com verzorgt alleen de bemiddeling van de bestelling tussen Petfluencer en Brand. Petfluencer.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Petfluencer inhoud, briefings en aanbiedingen. Petfluencer.com controleert deze Petfluencer inhoud niet en neemt daarom geen enkele garantie over voor de juistheid van de door de Petfluencer of merk gedeponeerde gegevens, zoals bijvoorbeeld kwalificaties, informatie over identiteit, bankgegevens etc. Petfluencer.com controleert ook niet of en in hoeverre de inhoud van petfluencer die door de petfluencer is aangemaakt voldoet aan de eisen van de briefing.

7 Vertrouwelijkheid

Het merk verbindt zich ertoe te zwijgen over de briefings en informatie over de productie van de inhoud van Petfluencer. Dit omvat alle informatie die binnen het platform wordt gecommuniceerd. Dit omvat het bedrag van de vergoeding of de vergoedingstarieven, evenals alle gegevens van de petfluencer en zijn activiteit op het overeengekomen platform, evenals informatie van Petfluencer.com en informatie die onderworpen is aan geheimhouding.

Het is vooral verboden om deze informatie te verspreiden, aan te kondigen of anderszins te publiceren op het internet, met name in zogenaamde sociale netwerken en media.

Uitgesloten van deze verplichting is die informatie dat de brand al eerder zonder enige geheimhoudingsplicht bekend was, of algemeen bekend is of wordt, zonder dat dit de schuld van de brand is, of dat de brand door een derde zonder geheimhoudingsplicht is gemeld of aan de brand is overgelaten of op grond van wettelijke voorschriften aan autoriteiten ter beschikking moet worden gesteld of door Petfluencer of Petfluencer.com schriftelijk ter kennis is gebracht van de brand voor aankondiging.

8 Slotbepalingen

De plaats van uitvoering, betaling en vervulling is de statutaire zetel van Petfluencer.com.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het internationaal privaatrecht en onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), ook als een verdragsluitende partij haar zetel in het buitenland heeft.

Exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met het merk is Stuttgart.

Voor eventuele overeenkomsten tussen Petfluencer en Brand onderling wordt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland ook met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) overeengekomen; Petfluencer en Brand kunnen onderling afwijkende afspraken maken.

Mocht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ineffectieve bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

27.12.2020

nl_NL