VOORSCHRIFTEN PETFLUENCER

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR BEÏNVLOEDING ("PETFLUENCER")

Preambule

P² Ventures UG (haftungsbeschränkt), Kornbeckstr. 4, 71364 Winnenden, Duitsland (hierna "Petfluencer.com") exploiteert een online platform (hierna "Portal") voor bedrijven (hierna "Merken") en corporate influencers (hierna "Petfluencer") onder het internetadres https://www.petfluencer.com.de, waarop merken na registratie automatisch contact kunnen opnemen met Petfluencer voor reclamecampagnes. Het portaal dient om petfluencers en merken die succesvol zijn op social media platforms (zoals YouTube, Instagram, Facebook, blogs etc. - hierna "platform") samen te brengen als merkbedrijven met als doel het produceren van petfluencer content en gerelateerde communicatie. Petfluencer.com neemt ook de inning van de vergoedingen voor de petfluencers over.

1 Algemene informatie

Petfluencer.com exploiteert de portal waarop Petfluencer zich kan aanmelden voor campagnes van merken na passende registratie om de merken te ondersteunen bij het vergroten van het bereik van campagnes door het publiceren van gerichte content ("Petfluencer content") op platformen. Petfluencers moeten ondernemers zijn met een volledige leeftijd in de zin van § 14 BGB. De petfluencer bevestigt met de registratie dat hij een volwassen ondernemer is. Consumenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname als huisdierfluencer. Ook uitgesloten van gebruik zijn huisdierfluencers die hun bereik vergroten of vervolgens vergroten door gekochte, frauduleuze of anderszins misbruik makende verhoogde volgers. In geval van een overtreding is de huisdierfluencer uitgesloten van het gebruik van het portaal. Petfluencer.com heeft het recht om de ondernemersstatus aan te tonen door middel van passende documenten.

De gebruiksvoorwaarden bevatten de uitsluitend geldige voorwaarden voor registratie en gebruik van het portaal tussen de petfluencer, het merk en Petfluencer.com. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van Petfluencer maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover Petfluencer.com uitdrukkelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

Door de bemiddeling van de Petfluencer to Brands door Petfluencer.com, een relevante voorziening van het portaal en een productie van de Petfluencer inhoud komt er geen verbinding van de partijen onder het bedrijfsrecht tot stand.

Petfluencer.com biedt een regelmatige nieuwsbrief aan, die de petfluencer moet informeren over nieuwe mogelijkheden en eigen aanbiedingen op het portaal. Indien de petfluencer door het aanvinken van het selectievakje verklaart de nieuwsbrief te willen ontvangen en op de link in de bevestigingsmail klikt, zal de petfluencer de nieuwsbrief regelmatig ontvangen op het door hem tijdens de registratie opgegeven e-mailadres. De petfluencer kan de toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld met de link in elke nieuwsbrief voor annulering of per e-mail naar info@petfluencer.com of door te klikken op de "uitschrijflink" in de nieuwsbrief.

2 Registratie en gebruik van het portaal

Het contract tussen Petfluencer en Petfluencer.com komt tot stand door het invullen en versturen van het respectievelijke registratieformulier (het invoeren van de gebruikersgegevens, het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden en de privacyovereenkomst door het plaatsen van een vinkje) en de bevestigingsmail van Petfluencer.com naar het door Petfluencer.com opgegeven e-mailadres. Door het verzenden van het ingevulde registratieformulier erkent petfluencer bindend de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden binnen het kader van het registratieproces.

Er bestaat geen aanspraak op deelname, registratie of activering.

Alle informatie van de dierenfluisteraar moet kloppen. Er kan slechts één gebruikersaccount worden geregistreerd voor elke petfluencer.

Voor zover de petfluencer als kleine ondernemer geen BTW-identificatienummer heeft, maar alleen het reeds gestorte fiscaal nummer, moet hij dit in het kader van de registratie dienovereenkomstig aangeven. Als kleine ondernemer wordt er geen btw geheven of gefactureerd over de door de petfluencer geleverde diensten. Indien de fiscale status van de petfluencer als klein bedrijf verandert, dient de petfluencer.com dit direct te melden bij Petfluencer.com met zijn BTW-identificatienummer. Onmiddellijk is de melding, indien deze voor de volgende boekhouding van Petfluencer.com aanwezig is, over de diensten van de Petfluencer.

Redelijke wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden worden in tekstvorm aan de huisdierhouder meegedeeld, d.w.z. schriftelijk, per fax, per e-mail of via een gelogde referentiepagina na een login op het portaal. Indien Petfluencer binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard.

De overdracht van een gebruikersaccount is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Petfluencer.com.

De huisdierhouder dient ervoor te zorgen dat zijn gebruikersaccount uitsluitend door hem kan worden gebruikt en zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor de geheimhouding van de respectievelijke wachtwoorden voor dit doel en zal de wachtwoorden niet aan derden doorgeven. De petfluencer is verplicht Petfluencer.com onmiddellijk op de hoogte te stellen als hem bekend wordt dat zijn toegangsgegevens ongeoorloofd worden gebruikt of als dit gebruik mogelijk is door een ongeoorloofde verkrijging van de toegangsgegevens.

Bij het gebruik van het portaal is de huisdierhouder verplicht zich te houden aan de geldende wetten, portaal- en platformbepalingen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Petfluencer om ervoor te zorgen dat de inhoud van Petfluencer rechtmatig is en dat er geen rechten van derden (auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht etc.) worden geschonden. De petfluencer verplicht zich om geen ongeoorloofde reclame, spam of ontoepasselijke waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke te verspreiden of om deelname aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespellen en soortgelijke acties te vragen.

De huisdierhouder heeft niet het recht om buiten het portaal te adverteren of om deze projecten uit te voeren op briefings die hij via het portaal heeft leren kennen.

De petfluencer moet zijn platformaccount koppelen aan Petfluencer.com zodat Petfluencer.com en de merken de geschiktheid van de petfluencer kunnen controleren aan de hand van de analytische gegevens of gelijkwaardige statistische gegevens van het betreffende platformaanbod van de petfluencer. Hierdoor kunnen Petfluencer.com en de merken ook herkennen welke inhoud de petfluencer al heeft gepubliceerd.

De petfluencer of Petfluencer.com kan een profiel aanmaken in de vorm van een sedcard aan de petfluencer, die gebaseerd is op de gegeven profielgegevens van de petfluencer. De Sedcard dient de representatie van de Petfluencer tegenover de Merken en wordt hiervoor beschikbaar gesteld en dient dus de marketing van de Petfluencer. De petfluencer kan de sedcard voor eigen doeleinden downloaden van het portaal.

Voor de publicatie van de inhoud van de petfluencer zijn de voorschriften van het betreffende platform van toepassing.

In geval van overtreding van de voorschriften van deze voorwaarden van Petfluencer.com en/of de respectievelijke platformvoorwaarden, kan de petfluencer.com met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van het gebruik van Petfluencer.com.

3 Procedure van het project

Na succesvolle registratie koppelt de petfluencer zijn platform account(s) en kan hij een profiel of meerdere sub-profielen van zijn dieren opbouwen op het Petfluencer.com portaal, briefings bekijken/ontvangen, communiceren met merken en eigen toepassingen/aanbiedingen maken.

Het merk creëert een verzoek, met de gewenste inhoud, dat de verschillende eisen voor het betreffende project bevat ("briefing"). Onderdeel van de briefing zijn positieve eisen ("Dos"), die een onvoorwaardelijk onderdeel moeten zijn van de inhoud van de petfluencer, evenals beperkende voorschriften, die in geen geval mogen worden geschonden met de productie ("Don'ts"). Als het profiel van de petfluencer of zijn standaard aanbod met zijn kanaal overeenkomt met de eisen, zal Petfluencer.com de petfluencer de briefing sturen met project details over de inhoud, de vroegst mogelijke release datum en de vergoeding. De vroegst mogelijke publicatiedatum is een kalenderweek, waarbinnen of vanaf welke de Petfluencer de Petfluencer inhoud van het merk zal leveren. De petfluencer kan zich hiervoor aanmelden met zijn kanaal en een petfluencer contentvoorstel ("offerte"). Daarnaast geeft de petfluencer aan of en op welke verdere kalenderweken hij de petfluencer content kan publiceren. In zijn aanbod geeft de petfluencer ook een duizend-contactprijs (TKP) aan en of hij verplicht is de sociale verzekering van de artiesten te betalen. Het merk kan het aanbod van de Petfluencer te allen tijde accepteren, uiterlijk om 23:59 uur op de laatste dag van de kalenderweek voorafgaand aan de week van publicatie, waarbij projectcontracten voor elke individuele voltooiingsperiode worden afgesloten tussen het merk en Petfluencer. Indien de petfluencer alleen aanbiedt om de petfluencer content voor de door het merk aangegeven kalenderweek te uploaden, wordt slechts één projectcontract afgesloten. Als de petfluencer meerdere data aanbiedt, wordt er een projectcontract afgesloten voor elke door het merk geaccepteerde datum. Tot de aanvaarding door het merk kan de huisdierhouder zijn aanbod op elk moment intrekken. De briefing van het merk, het aanbod van de huisdierhouder aan de briefing en de aanvaarding van dit aanbod door het merk vormen de bindende inhoud van het projectcontract, dat telkens wordt opgenomen in de projectsamenvatting die na het afsluiten van het contract wordt overgemaakt.

De huisdierhouder verwerft geen aanspraak op de gunning van de opdracht, noch op een exclusieve gunning van het bod van het merk met de verzending van het bod.

De huisdierfluencer zal de respectievelijke aangeboden inhoud van de huisdierfluencer produceren volgens de specificaties in de briefing na de gunning van de opdracht door het merk.

Als er vertragingen of problemen optreden bij de productie van de inhoud van de huisdierfluencers, moet de huisdierfluencer het merk onmiddellijk op de hoogte brengen. Nadat hij op de hoogte is gebracht door de huisdierfluencer, kan het Merk naar eigen goeddunken beslissen of een vertraagde publicatie nog steeds van belang is, met name vanwege mogelijke banden met campagnes en hun timing. Tenzij anders overeengekomen in de briefing, is de publicatiedatum altijd een vaste datum. Het is daarom geregeld en overeengekomen dat in het geval van een aangemelde vertraging geen respijtperiode door brand hoeft te worden ingesteld om zich terug te trekken uit het contract.

Na voltooiing van de productie, maakt de huisdierfluencer de inhoud van de huisdierfluencer beschikbaar volgens de deadline in de briefing van het merk door de huisdierfluencer volgens de respectievelijke platformbepalingen (i) het publiceren van de respectievelijke contractuele huisdierfluencer inhoud, (ii) het indienen bij het merk op de vastgestelde datum (vaste datum) in het daarvoor voorziene veld als een link in het Petfluencer.com portaal en (iii) het beschikbaar stellen op zijn platformkanaal voor een periode van ten minste 30 kalenderdagen. Voor de publicatie van de inhoud van petfluencer gedurende deze 30 dagen heeft de petfluencer een voorgedefinieerd tijdsvenster ter beschikking, dat berekend wordt op de kalenderweek van de voltooiingsdatum. Een eerdere of latere verzending via het gegevensveld in het petfluencer.com portaal (zie hierboven) is in strijd met de projectregelgeving en technisch niet mogelijk.

Na afloop van het project zal Petfluencer.com, voor de visualisatie van het succes en voor goede prestaties van de Petfluencer, het merk voorzien van geselecteerde commentaren van volgers en kijkers van de Petfluencer. Het recht van de Petfluencer om te eisen dat alleen bepaalde commentaren aan het merk worden gegeven bestaat niet. Petfluencer.com beslist naar eigen inzicht welke opmerkingen worden doorgegeven.

Het merk heeft het recht om de productie van een huisdierfluencer te allen tijde te stoppen. Ook na de publicatie van de petfluencer content kan het merk te allen tijde van de petfluencer eisen dat de petfluencer geen petfluencer content meer publiceert of in welke vorm dan ook beschikbaar stelt voor retrieval.

4 Compensatie

Alleen al de registratie is voor de dierenfluisteraar gratis. Voor het gebruik en succesvolle bemiddeling van een projectcontract via de portal van Petfluencer.com ontvangt Petfluencer.com een projectafhankelijke vergoeding (service fee) van de Petfluencer. Voor het produceren van de Petfluencer inhoud op de afgesproken opleverdatum en de advertentiewaarde ontvangt de Petfluencer de afgesproken vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van een project zoals gedefinieerd in de betreffende briefing, de door de Petfluencer aangegeven CPM en de daadwerkelijk gerealiseerde dekking van een publicatie, maar altijd beperkt tot het maximale bedrag van de vergoeding zoals aangegeven in het projectoverzicht. Voor de succesvolle bemiddeling van een project tussen Petfluencer en Brand is een servicekostenvergoeding verschuldigd. Het bedrag van de service fee staat vermeld in de briefing en bedraagt 20% van het respectievelijke projectbudget. Petfluencer geeft Petfluencer.com opdracht tot het innen van de fee met betrekking tot het merk en wijst het aandeel van de service fee toe aan Petfluencer.com. Petfluencer.com accepteert de opdracht.

Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro's en gelden, voor zover van toepassing, vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Alle prijzen en/of het budget zijn inclusief, indien nodig, de daaruit voortvloeiende bijdragen aan de sociale verzekering voor kunstenaars van Petfluencer.com. De petfluencer draagt zelfstandig zorg voor een eventuele verplichting tot het tonen en betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid voor kunstenaars.

Na tijdige publicatie van de Petfluencer inhoud wordt het bereik van de gepubliceerde Petfluencer inhoud gemeten over de duur van 30 kalenderdagen door Petfluencer.com. Voor projecten op Instagram wordt het succes van het bereik bepaald door het aantal volgers na 30 dagen. Voor projecten op Facebook wordt het succes van het bereik gemeten door de "bereikte personen" na 30 dagen. Voor projecten op blogs wordt het succes van het bereik bepaald door de bruto impressies na 30 dagen. Het bereik wordt berekend vanaf het einde van de voltooiingsperiode. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aldus bepaalde bereik, maar maximaal het maximale bedrag dat in het projectoverzicht is vastgelegd minus de servicekosten en het merk ontvangt een factuur van Petfluencer.com voor de gemaakte kosten. Deze vergoeding bestaat enerzijds uit de vergoeding voor de productie van de Petfluencer inhoud door Petfluencer en anderzijds uit de servicevergoeding voor de succesvolle bemiddeling van een project tussen Petfluencer en het merk. De vergoeding wordt door Petfluencer.com op naam van de Petfluencer afgerekend en geïnd. De servicevergoeding daarentegen is de vergoeding voor de eigen bijdrage van Petfluencer.com, die op eigen naam wordt afgerekend. In beide gevallen vindt de afrekening plaats plus de eventueel daaruit voortvloeiende wettelijke omzetbelasting. Na volledige ontvangst van het factuurbedrag van de brandweer maakt Petfluencer.com de betaling minus de servicekosten over aan Petfluencer. Het is duidelijk en geregeld dat er geen vergoeding verschuldigd is voor verdere afroepbetalingen die de 30 dagen overschrijden.

Als de productie van een petfluencer content wordt onderbroken door de brand voor of na de opleveringsdatum, ontvangt de petfluencer een aangepaste vergoeding (annuleringsvergoeding) ter hoogte van het maximale bedrag dat in het projectoverzicht is vastgelegd, dat voortvloeit uit de geschatte omvang van een petfluencer content. Bij annulering door het merk tot één kalenderweek voor de laatst mogelijke publicatiedatum ontvangt de petfluencer 100% van de vergoeding. Tot twee weken voor de laatst mogelijke publicatiedatum ontvangt de petfluencer 75% van de vergoeding. Tot drie weken voor de laatst mogelijke verschijningsdatum ontvangt de petfluencer 50% van de vergoeding en tot vier weken voor de laatst mogelijke verschijningsdatum ontvangt de petfluencer 25%. De servicekosten voor de levering van het platform worden niet beïnvloed door een annulering van de brand en blijven onverminderd van kracht. De servicekosten voor Petfluencer.com zijn ook volledig verschuldigd als de productie van de Petfluencer content voor of na de productie en/of publicatie is geannuleerd en ook als de Petfluencer niet volgens de voorwaarden van de briefing presteert.

Daarentegen ontvangt de huisdierhouder geen vergoeding als zijn huisdierfluencerinhoud in strijd is met de contractueel overeengekomen inhoud, met name bij gebruik van gekochte Like of Follower of de Do's of Don'ts die in de projectsamenvatting zijn gedefinieerd. In het geval van een geschil over het al dan niet bestaan van do's or don'ts of een contractuele schending, ligt het recht om hierover een beslissing te nemen bij het Merk en kan de beslissing worden herzien door een rechtbank. Vanwege het vaste karakter van de overeenkomst wordt de mogelijkheid van aanvullende uitvoering of correctie in dit opzicht achterwege gelaten, waarvan de huisvader hierbij tegelijkertijd afziet.

Bovengenoemd recht volgens para. 6 op niet-betaling wegens gebreken in de inhoud van petfluencer of een vermeende niet-naleving van do's or don'ts bestaat niet indien de door de petfluencer geproduceerde petfluencer inhoud meer dan 14 dagen na de overeengekomen publicatiedatum beschikbaar was.

5 Rechten, voorschriften inzake gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die door de petfluencer of het management worden gedeponeerd, worden gebruikt in het kader van de door de petfluencer afgegeven verklaring inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de wet op de gegevensbescherming, in het bijzonder die van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Basic Data Protection Regulation (DSGVO) en de Telemedia Act (TMG).

De contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming is onze functionaris voor gegevensbescherming:

Prof. Dr. Felix Buchmann
BSB-kwakzalver
Alexanderstrasse 9b
70184 Stuttgart

Telefoon: +49 711 953 382 0
Fax: +49 711 953 382 29

e-mail: stuttgart@quack.legal

Alle inhoud van het portaal (teksten, foto's, grafieken etc.) inclusief alle softwarecomponenten van het portaal, met name de database, zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Het is verboden het portaal of delen ervan te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen en/of te bewerken.

De petfluencer geeft Petfluencer.com het recht dat Petfluencer.com het succesvolle project op de portal adverteert en ook de bedrijfsnaam en projectgegevens van de petfluencer publiceert, verwerkt en gebruikt. Dit geldt ook voor de door Petfluencer.com gecreëerde sedcards, die als profiel worden doorgegeven aan merken.

Voor de visualisatie van de succesvolle projecten en voor de beeldreclame van de dierenfluencers kan Petfluencer.com de merken voorzien van geselecteerde commentaren van de volgers en kijkers van de dierenfluencers.

6 Aansprakelijkheid

Er is geen aanspraak op ononderbroken beschikbaarheid van het portaal op enig moment. Petfluencer.com is niet aansprakelijk voor technische storingen of de beschikbaarheid van het aanbod, tenzij Petfluencer.com zich schuldig maakt aan opzet of grove nalatigheid.

Petfluencer.com heeft het recht om onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden aan de portal uit te voeren en zal proberen storingen in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de portal zo laag mogelijk te houden.

Petfluencer.com is alleen aansprakelijk voor andere schade dan die welke wordt veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam en gezondheid als deze is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid of op een opzettelijke schending van een fundamentele contractuele verplichting (de zogenaamde "kardinale verplichting", dat wil zeggen een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) door Petfluencer.com of haar plaatsvervangers.

Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Met name de vergoeding van gederfde winst, indirecte schade en andere financiële verliezen in geval van eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast; bovendien blijft de aansprakelijkheid voor het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, voor een uitdrukkelijk gegarandeerde kwaliteit en voor persoonlijk letsel onbeperkt.

Voor zover Petfluencer.com door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade, echter in ieder geval tot een bedrag van 50.000,- EUR.

Petfluencer.com is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, indien de schade niet zou zijn ontstaan op het gebied van de verantwoordelijkheid van de Petfluencer in het geval van een goede data back-up. Een goede data back-up dient te worden verondersteld als de Petfluencer de data voorraad ten minste dagelijks in machineleesbare vorm back-upt en daarmee garandeert dat deze data met redelijke inspanning kan worden hersteld. De aansprakelijkheid van Petfluencer.com voor het verlies van gegevens is beperkt tot de typische herstelinspanning die zou zijn gedaan met een goede data back-up.

De huisdierhouder is verplicht om geen inhoud en middelen te gebruiken in de productie van inhoud, aanbiedingen en briefings van huisdierfluencers die strafbaar zijn door de wet of anderszins in strijd zijn met wettelijke voorschriften; dit omvat in het bijzonder pornografische, opruiende, auteursrechtinbrekende, concurrentiebeperkende, immorele, beledigende of extremistische inhoud. Bovendien zal de huisdierhouder zich bij de productie van de inhoud, aanbiedingen en briefings in kwestie houden aan de relevante en geldige voorschriften van het betreffende platform - in het bijzonder de communautaire richtlijnen, technische richtlijnen en de reclamerichtlijnen, evenals aan de principes van de staatsmedia-autoriteiten voor goede reclame, met name passende etikettering. Dit houdt ook in dat de huisdierfluisteraar zijn bereik of het bereik van zijn bijdragen niet kunstmatig mag vergroten door volgelingen te kopen of door frauduleuze of anderszins onrechtmatige of oneerlijke verwerving. Petfluencer, kunstenaar en merk zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de respectievelijke Petfluencer inhoud voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van het respectievelijke platform en de van toepassing zijnde wetgeving.

Petfluencer.com vrijwaart Petfluencer.com van alle aanspraken van derden, in het bijzonder die welke voortvloeien uit een schending van het auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht, mediarecht, fiscaal recht, sociale zekerheidsrecht (ook kunstenaars sociale zekerheidsrecht) of andere contractuele verplichtingen van Petfluencer.

Petfluencer.com en het merk zijn niet aansprakelijk voor extra belastingvorderingen die voortvloeien uit de schending van de verplichting tot het tonen van de omzetbelasting of een schending van de verplichting tot het betalen van enige sociale zekerheidsbijdragen, eventuele rente of andere schade als gevolg hiervan, voor zover deze gebaseerd zijn op ontbrekende of verkeerde informatie van de petfluencer. Onjuiste informatie of een gebrek aan informatie is voor rekening van de huisdierhouder. De petfluencer stelt Petfluencer.com en de brand vrij van aanspraken van derden. Petfluencer.com verzorgt alleen de bemiddeling van de bestelling tussen de petfluencer en het merk. Petfluencer.com is daarom niet aansprakelijk voor de betaling van de vergoeding van het merk aan de petfluencer. Petfluencer.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de petfluencer, briefings en aanbiedingen. Petfluencer.com controleert deze petfluencer inhoud niet en neemt daarom geen enkele garantie over voor de juistheid van de projectgegevens, kwalificaties, informatie over identiteit, bankgegevens etc. die door de petfluencer of het merk zijn gedeponeerd. Ook controleert Petfluencer.com niet of en in hoeverre de Petfluencer inhoud die door de Petfluencer is aangemaakt voldoet aan de eisen van de briefing.

7 Vertrouwelijkheid

De huisdierfluencer verbindt zich ertoe om het stilzwijgen te bewaren over de projecten en de uitvoering voor de productie van de inhoud van de huisdierfluencer. Dit omvat alle informatie die wordt gecommuniceerd binnen het platform, in het bijzonder briefings en details van het merk, het bedrag van de vergoeding of de vergoedingstarieven en de inhoud die wordt gecreëerd in directe communicatie met de petfluencer. Informatie van Petfluencer.com wordt ook beschouwd als vertrouwelijke informatie.

Het is met name verboden om deze informatie te verspreiden, aan te kondigen of anderszins te publiceren op het internet, vooral in zogenaamde sociale netwerken en media.

Uitgesloten van deze verplichting is die informatie die al eerder zonder geheimhoudingsplicht bij de Petfluencer bekend was of algemeen bekend is of wordt, zonder dat de Petfluencer hiervoor verantwoordelijk is of de Petfluencer door een derde zonder geheimhoudingsplicht aan de Petfluencer wordt geïnformeerd of ter beschikking wordt gesteld aan de autoriteiten op basis van wettelijke voorschriften of door het merk of Petfluencer.com aan de Petfluencer schriftelijk ter bekendmaking zijn vrijgegeven.

8 Slotbepalingen

De plaats van uitvoering, betaling en vervulling is de statutaire zetel van Petfluencer.com.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het internationaal privaatrecht en onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), ook als een verdragsluitende partij haar zetel in het buitenland heeft.

Exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Petfluencer is Stuttgart.

Voor overeenkomsten tussen Petfluencer en Brand onderling wordt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland ook met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) overeengekomen; Petfluencer en Brand kunnen onderling afwijkende afspraken maken.

Mocht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ineffectieve bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

 27.12.2020

nl_NL