UNSER DATENSCHUTZ

Integritetspolicy

As of: 22.10.2021

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskyddet har en särskilt hög prioritet för vår ledning. Användningen av våra webbsidor är möjlig utan angivande av personuppgifter, men om en registrerad person vill använda speciella företagstjänster via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för denna behandling, inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för oss. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter som de har rätt till.

I egenskap av registeransvarig har vi genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så ett absolut skydd kan inte garanteras. Därför kan varje registrerad person fritt överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.

Definitioner

Vår dataskyddsdeklaration bygger på de termer som används av den europeiska lagstiftaren i samband med antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och begriplig för allmänheten samt för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personuppgifter

  Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Registrerad person

  Registrerad person är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

 • c) Bearbetning

  Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

 • d) Begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 • e) Profilering

  Profilering: varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, lokalisering eller förflyttningar.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

  Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen med och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för dess utnämning fastställas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) Processor

  Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som personuppgifterna lämnas ut till, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare; dessa myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med ändamålen med behandlingen.

 • j) Tredje part

  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, ett organ eller en byrå som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta överinseende har befogenhet att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Med den registrerades samtycke avses varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig uppgift om den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

petfluencer.com c/o P² Ventures UG (haftungsbeschränkt)

Thomas Poschen

Kornbeckstr. 4

71364 Winnenden

Tyskland

Telefon: +49 176 633 606 39

E-post: sserdaliame

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Det består av en teckensträng som gör att webbsidor och servrar kan kopplas till den specifika webbläsare i vilken cookien har lagrats. Detta gör det möjligt för besökta internetsidor och servrar att särskilja datsubjektets individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan vi erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookieinställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies gör det möjligt för oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta igenkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies behöver t.ex. inte ange åtkomstuppgifter varje gång webbplatsen nås, eftersom detta tas över av webbplatsen och cookien därmed lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan för en kundvagn i en nätbutik. Nätbutiken kommer via en cookie ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts via vår webbplats genom en motsvarande inställning i den webbläsare som används och kan därmed permanent neka till att cookies sätts. Dessutom kan redan inställda cookies när som helst raderas via en webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte är helt användbara.

Insamling av allmänna uppgifter och information

På vår webbplats samlar vi in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad person eller ett automatiserat system använder webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverens loggfiler. De uppgifter som samlas in kan vara (1) de typer och versioner av webbläsare som används, (2) det operativsystem som används av det åtkomliga systemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomligt system når vår webbplats (s.k. referrers), (4) underwebbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) det åtkomliga systemets internetleverantör och (8) andra liknande uppgifter och information som kan användas vid angrepp på våra informationstekniska system.

När vi använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig hållbarhet för våra informationstekniska system och webbplatsens teknik, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för straffrättsliga åtgärder i händelse av en cyberattack. Därför analyserar vi anonymt insamlade uppgifter och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som lämnas av en registrerad person.

Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den registeransvarige bestäms av den inmatningsmask som används vid registreringen. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för den registeransvariges interna användning och för egna ändamål. Den registeransvarige kan begära överföring till en eller flera registerförare (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan tillskrivas den registeransvarige.

När du registrerar dig på den registeransvariges webbplats lagras också IP-adressen - som tilldelats av internetleverantören och används av den registrerade - datum och tid för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och vid behov göra det möjligt att utreda begångna brott. Lagringen av dessa uppgifter är nödvändig för att skydda den registeransvarige. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part om det inte finns en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsliga åtgärder.

Registreringen av den registrerade, med frivilligt angivande av personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som endast kan erbjudas registrerade användare på grund av ärendets karaktär. Registrerade personer har rätt att när som helst ändra de personuppgifter som angetts vid registreringen eller att få dem helt raderade från den registeransvariges datalager.

Den registeransvarige ska när som helst på begäran ge information till varje registrerad person om vilka personuppgifter som finns lagrade om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller på indikation av den registrerade, i den mån det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter. Den registrerades samtliga anställda hos den registeransvarige står i detta avseende till den registrerades förfogande som kontaktpersoner.

Möjlighet till kontakt via webbplatsen

Webbplatsen innehåller information som gör det möjligt att snabbt ta elektronisk kontakt med vårt företag och att kommunicera direkt med oss, vilket även omfattar en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad person kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som den registrerade överfört automatiskt. Sådana personuppgifter som en registrerad person frivilligt överfört till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

Kommentarfunktionen i bloggen på webbplatsen

Vi erbjuder användarna möjligheten att lämna individuella kommentarer till enskilda blogginlägg på en blogg som finns på den personuppgiftsansvariges webbplats. En blogg är en webbaserad, allmänt tillgänglig portal, genom vilken en eller flera personer som kallas bloggare eller webbbloggare kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginlägg kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad lämnar en kommentar på den blogg som publiceras på denna webbplats lagras och publiceras även den registrerades kommentarer, liksom information om datumet för kommentaren och om den användares (pseudonym) som den registrerade valt. Dessutom loggas även den IP-adress som den registrerade tilldelats av Internetleverantören (ISP). Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och i händelse av att den registrerade kränker tredje parts rättigheter eller lägger ut olagligt innehåll genom en viss kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den registeransvariges eget intresse, så att denne kan befria sig från överträdelser. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att överlämnas till tredje part, såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar syftet att försvara den registeransvarige.

Gravatar

För kommentarer används Gravatar-tjänsten från Auttomatic. Gravatar matchar din e-postadress och kartlägger - om du är registrerad - din avatarbild bredvid kommentaren. Om du inte är registrerad visas ingen bild. Det bör noteras att alla registrerade WordPress-användare automatiskt registreras hos Gravatar. Detaljer om Gravatar: https://en.gravatar.com

Hosting

De webbhotell som vi använder används för att tillhandahålla följande tjänster: Vi tillhandahåller följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster samt tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva denna onlinetjänst.

Vi eller vår värdleverantör behandlar inventeringsuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, avtalsuppgifter, användningsuppgifter, metadata och kommunikationsuppgifter från kunder, intressenter och besökare av denna onlinetjänst på grundval av våra legitima intressen i ett effektivt och säkert tillhandahållande av denna onlinetjänst i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (ingående av ett avtal om behandling av beställningar).

Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta är tillåtet enligt EU:s lagstiftare eller andra lagstiftare i de lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om lagringsändamålet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller någon annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med rättsliga krav.

Den registrerades rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få en bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om den registrerade vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • b) Rätt till tillgång

  Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att när som helst från den registeransvarige erhålla kostnadsfri information om de personuppgifter om honom eller henne som lagrats och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

  • ändamålen med behandlingen;
  • vilka kategorier av personuppgifter som berörs;
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
  • Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
  • Förekomsten av rätten att från den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
  • Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
  • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer;
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

  Den registrerade ska dessutom ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

  Om den registrerade vill utnyttja denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne från den registeransvarige. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, även genom att lämna en kompletterande förklaring.

  Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

  Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter om honom eller henne raderade utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande grunder är tillämplig, så länge behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.
  • Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga mer omfattande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1 i GDPR.

  Om någon av de ovan nämnda orsakerna gäller och en registrerad person vill begära att personuppgifter som vi har lagrat ska raderas, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. En anställd oss ska omgående se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.

  Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att dessa personuppgiftsansvariga ska radera alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte är nödvändig. En anställd hos oss kommer att ordna de nödvändiga åtgärderna i enskilda fall.

 • e) Rätt att begränsa behandlingen

  Varje registrerad person ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att av den registeransvarige få en begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av dem begränsas.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens syfte, men de behövs av den registrerade för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i väntan på att det ska kontrolleras om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

  Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda och en registrerad person vill begära att behandlingen av personuppgifter som lagrats av oss begränsas, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd som helst hos den personuppgiftsansvarige. Den anställde hos oss kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som lämnats till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, så länge behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen, eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR, och behandlingen sker med automatiserade medel, så länge behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva den personuppgiftsansvariges offentliga befogenheter.

  Vidare ska den registrerade, när han eller hon utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i dataskyddsförordningen, ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en registeransvarig till en annan, om det är tekniskt genomförbart och när detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos oss.

 • g) Rätt till invändningar

  Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne och som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i dataskyddsförordningen, av skäl som har att göra med hans eller hennes särskilda situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna vid en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandlingen för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt att av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation invända mot att vi behandlar personuppgifter om honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  För att utöva sin rätt till invändningar kan den registrerade kontakta en anställd hos oss. Dessutom kan den registrerade i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, använda sig av sin rätt att göra invändningar på automatiserad väg med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

  Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne, eller som på liknande sätt påverkar honom eller henne på ett betydande sätt, så länge som beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå i ett avtal, eller fullgörandet av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller 2) inte är godkänt enligt unionsrätten eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller 3) inte grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska vi vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få ett mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill utöva sina rättigheter i fråga om automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos oss.

 • i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

  Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

  Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos oss.

Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6(1)lit. a GDPR fungerar som rättslig grund för behandlingar för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket är fallet när behandlingen till exempel är nödvändig för att leverera varor eller tillhandahålla någon annan tjänst, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 b i GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, grundar sig behandlingen på art. 6(1)lit. c GDPR.
I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadar sig i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6(1)lit. d GDPR.
Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som vårt företag eller en tredje part har, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de har nämnts särskilt av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund till den registeransvarige (skäl 47, andra meningen i dataskyddsförordningen).

De legitima intressen som den registeransvarige eller en tredje part har.

När behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR är vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet för att främja alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras.

Kriteriet som används för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter att denna period har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, så länge de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda ett avtal.

Tillhandahållande av personuppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav; krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; eventuella konsekvenser av att inte tillhandahålla sådana uppgifter.

Vi klargör att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattelagstiftning) eller kan också följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern).

Ibland kan det vara nödvändigt för att ingå ett avtal att den registrerade förser oss med personuppgifter, som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte lämnas ut skulle detta få till följd att avtalet med den registrerade inte kan ingås.

Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta någon anställd. Den anställde klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi oss inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Allmänna cookies

Cookies från WordPress

Namn Syfte Validitet
wordpress_test_cookie Den här cookien avgör om användningen av cookies har inaktiverats i webbläsaren. Lagringstid: (raderas när du stänger webbläsaren). Session
PHPSESSID Den här cookien lagrar din aktuella session med avseende på PHP-applikationer och säkerställer att alla funktioner på den här webbplatsen som bygger på programmeringsspråket PHP visas fullt ut. Lagringens varaktighet: Längd: Till slutet av webbläsarsessionen (raderas när du stänger din webbläsare). Session
wordpress_akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress administrationsområde. 1 år
wordpress_logged_in_akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen. Session
wp-inställningar-akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen. Session
wp-settings-time-akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress administrationsområde och gäller inte för andra besökare på webbplatsen. Session
ab Används för A/B-testning av nya funktioner. Session
akm_mobile sparar om besökaren vill se mobilversionen av webbplatsen. 1 dag

Gravity formulär

Vi använder Gravity Forms-pluginet för vårt kontaktformulär. Utvecklaren är Rocket Genius, Inc. (1620 Centerville Turnpike, Suite 102, Virginia Beach VA 23464-6500, United States) och kan nås via https://www.rocketgenius.com.

När du använder formuläret kommer de uppgifter som du anger att överföras till webbplatsen server och via e-post till webbplatsens operatör. Du samtycker till denna överföring genom att använda formuläret och kryssa i motsvarande kryssruta med hänvisning till detta integritetsavtal.

Kontaktformulär 7

Plugin Contact Form 7 är en tjänst för att skapa kontaktformulär. Plugin Contact Form 7 används endast för att vidarebefordra registrerade formulärdata till vårt företags e-postadress. Någon ytterligare lagring, t.ex. i WordPress-databasen, sker inte. Ytterligare information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Contact Form 7 finns under href="https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/">https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/. och https://rocklobster.in/ Contact Form 7 är en programvara med öppen källkod. Kommunikationen mellan webbläsare och server sker uteslutande via HTTPS-kryptering (SSL/TLS).

Cookies från DSGVO AIO för WordPress

Namn Syfte Validitet
dsgvoaio Den här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar vilka tjänster användaren har godkänt eller inte. variabel
_uniqueuid Den här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar ett genererat ID så att användarens opt-in/opt-out-åtgärder kan dokumenteras. ID:t lagras anonymt. variabel
dsgvoaio_create Den här LocalStorage-nyckeln/det här LocalStorage-värdet lagrar tiden då _uniqueuid genererades. variabel
dsgvoaio_vgwort_disable Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar om tjänsten VG-ordstandard är tillåten eller inte (sidoperatörens inställning). variabel
dsgvoaio_ga_disable Den här LocalStorage-nyckeln/värdet lagrar om tjänsten Google Analytics Standard är tillåten eller inte (uthyrning av webbplatsoperatören). variabel

sv_SE