VILLKOR BRANDS

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR VARUMÄRKESFÖRETAG ("VARUMÄRKEN")

Inledning

P² Ventures UG (haftungsbeschränkt), Kornbeckstr. 4, 71364 Winnenden, Tyskland (nedan kallad Petfluencer.com) driver en online-plattform (nedan kallad portal) för företag (nedan kallade varumärken) och företagens influencers (nedan kallade Petfluencer) under internetadressen https://www.petfluencer.com.de, där varumärken automatiskt kan kontakta Petfluencer för reklamkampanjer efter lämplig registrering. Portalen tjänar syftet att sammanföra petfluencers och varumärken som är framgångsrika på sociala medieplattformar (t.ex. YouTube, Instagram, Facebook, bloggar etc.). - (nedan kallad plattformen) som varumärkesföretag i syfte att producera innehåll från petfluencers och relaterad kommunikation. Petfluencer.com tar också över insamlingen av avgifterna för petfluencers.

1 Allmän information

Petfluencer.com driver portalen där varumärken efter lämplig registrering kan hitta petfluencers som vill hjälpa varumärken att öka räckvidden för kampanjer genom att publicera riktade videoproduktioner ("petfluencer-innehåll") på bestämda plattformar. Varumärken är alltid företagare i den mening som avses i § 14 BGB. Genom att registrera sig bekräftar varumärket att det är en företagare. Petfluencer.com har rätt att få företagarstatusen bevisad genom lämpliga dokument.

Användarvillkoren innehåller de exklusivt giltiga villkoren för registrering och användning av portalen mellan Petfluencer, varumärket och Petfluencer.com. Varumärkets avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor ska endast bli en del av avtalet om och i den mån Petfluencer.com uttryckligen har godkänt deras giltighet.

Genom Petfluencer.com:s förmedling av Petfluencer till Brand och genom att portalen tillhandahålls uppstår ingen bolagsrättslig koppling mellan parterna.

Petfluencer.com erbjuder ett regelbundet nyhetsbrev för att informera Brand om nya möjligheter och egna erbjudanden på portalen. Om varumärket förklarar genom att kryssa i rutan att det vill ta emot nyhetsbrevet och klickar på länken i bekräftelsemailet, kommer varumärket att få nyhetsbrevet regelbundet till den e-postadress som varumärket uppgav vid registreringen. Varumärket kan när som helst återkalla sitt samtycke, t.ex. genom att använda länken i varje nyhetsbrev för att avregistrera sig eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@petfluencer.com.

2 Registrering och användning av portalen

Avtalet mellan varumärket och Petfluencer.com ingås genom att fylla i och skicka respektive registreringsformulär och bekräftelse-e-post från Petfluencer.com till den e-postadress som varumärket har angett. Genom att skicka det ifyllda registreringsformuläret bekräftar varumärket bindande giltigheten av dessa användarvillkor inom ramen för registreringsprocessen.

Det finns inget krav på deltagande, registrering eller aktivering.

All information som lämnas av varumärket måste vara sanningsenlig. Överföringen av ett portalkonto är endast möjlig med Petfluencer.com:s skriftliga förhandsgodkännande.

Rimliga ändringar av dessa användarvillkor kommer att meddelas varumärket i textform, dvs. skriftligen, via fax, e-post eller via en inloggad sida med meddelande efter inloggning på portalen. Om Brand inte invänder mot dessa ändringar inom sex veckor efter mottagandet av meddelandet ska ändringarna anses vara accepterade.

Varumärket måste se till att användarkontot endast kan användas av varumärket och kommer att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att hålla respektive lösenord hemligt och kommer inte att lämna ut lösenorden till tredje part för detta ändamål. Varumärket är skyldigt att omedelbart informera Petfluencer.com om det får kännedom om att dess åtkomstuppgifter används på ett obehörigt sätt eller att sådan användning är möjlig på grund av ett obehörigt förvärv av åtkomstuppgifterna.

När varumärket använder portalen är det skyldigt att följa tillämpliga lagar samt portal- och plattformsbestämmelserna. Det är varumärkets eget ansvar att se till att innehållet i Petfluencer-innehållet är lagligt och inte gör intrång i tredje parts rättigheter (upphovsrätt, varumärkesrätt, konkurrensrätt etc.) och att följa principerna för korrekt reklam, särskilt lämplig märkning. Varumärket förbinder sig att inte sprida otillåten reklam, skräppost eller felaktiga varningar om virus, funktionsstörningar och liknande eller att begära deltagande i tävlingar, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel och liknande åtgärder.

Varumärket har inte rätt att genomföra genomgångar eller projicera innehåll som hon har skickat in på eller till portalen, eller med Petfluencer, vars erbjudanden om innehållsproduktion hon har fått via portalen, utanför portalen.

Vid brott mot dessa bestämmelser kan varumärket uteslutas från användningen av Petfluencer.com med omedelbar verkan.

3 Projektförfarande

Varumärket har möjlighet att planera kampanjer och enskilda projekt och publicera dem efter en lyckad registrering. Kampanjerna omfattar individuella projekt med olika petfluencers. För varje kampanj och varje enskilt projekt kan varumärket fastställa en budget och ange ett valfritt CPM-intervall. Efter att ha publicerat kampanjerna kan varumärket skapa individuella projektbriefingar, ta emot erbjudanden från petfluencern, kommunicera med petfluencern och beställa innehållsproduktioner från petfluencern. Varumärket skapar en begäran, med önskat innehåll, som innehåller de olika kraven för respektive projekt ("briefing"). En del av briefingen är positiva krav, som även omfattar ett intervall för tusenkontakters pris (TKP) och publiceringsperioden, samt restriktiva bestämmelser som inte får överskridas av petfluencerns innehållsproduktion under några omständigheter ("Don'ts") eller obligatoriskt innehåll ("Do's"), som måste vara en ovillkorlig del av petfluencerns innehållsproduktion. Om petfluencerns profil och kanal eller standarderbjudande matchar kraven kommer Petfluencer.com att skicka petfluencern en briefing med projektdetaljer om innehåll, publiceringsdatum och betalning. Petfluencern kan sedan ansöka med ett förslag till petfluencer-innehåll ("erbjudande"), som innehåller den projektspecifika CPM och även andra eventuella ytterligare publiceringsperioder, som måste anges i kalenderveckor. Varumärket kan acceptera Petfluencerns erbjudande när som helst, senast kl. 23.59 den sista dagen i den kalendervecka som föregår publiceringsveckan, varvid projektavtal mellan Varumärket och Petfluencern ingås för varje enskild slutförandeperiod. Om petfluencern endast erbjuder sig att ladda upp petfluencerinnehållet för den kalendervecka som varumärket anger, ingås endast ett projektavtal. Om petfluencern erbjuder flera datum ingås ett projektavtal för varje datum som branden accepterar. Fram till dess att branden har accepterat erbjudandet kan petfluencern när som helst dra tillbaka sitt erbjudande. Branschens briefing, petfluencerns erbjudande till briefingen och branschens godkännande av detta erbjudande utgör det bindande innehållet i projektavtalet, vilket i varje enskilt fall antecknas i den projektsammanfattning som översänds efter avtalets ingående.

Genom att skicka briefingen förvärvar varumärket inte rätten att få erbjudanden från vissa petfluencers eller ett visst antal erbjudanden.

Om varumärket accepterar ett erbjudande från en petfluencer ingås ett projektavtal mellan varumärket och petfluencern. Varumärkets briefing och petfluencerns erbjudande utgör det bindande innehållet i projektavtalet.

Petfluencern kommer att producera det petfluencerinnehåll som erbjuds i varje enskilt fall i enlighet med innehålls- och tidsspecifikationerna i briefingen efter det att varumärket har tilldelat kontraktet.

När produktionen är färdigställd kommer petfluencern att göra petfluencer-innehållet tillgängligt i enlighet med färdigställandeperioden i varumärkets briefing, genom att petfluencern publicerar det i enlighet med respektive tillämpliga plattformsbestämmelser och gör det tillgängligt på sin plattformskanal för sin krets av prenumeranter eller följare. Tillgängligheten, dvs. den period under vilken petfluencerinnehållet är tillgängligt på den överenskomna plattformen, måste vara minst 30 kalenderdagar från det fastställda publiceringsdatum som definieras i briefingdokumenten.

Varumärket har rätt att när som helst avbryta produktionen av innehållet från en petfluencer. Även efter publiceringen av petfluencerinnehållet kan varumärket när som helst kräva av petfluencern att denne inte längre publicerar ett petfluencerinnehåll eller gör det tillgängligt för hämtning i någon form.

Avslutade kampanjer arkiveras och kan återaktiveras av varumärket efteråt. På så sätt är de tillgängliga med samma innehåll för ett nytt genomförande.

4 Ersättning

Registreringen är kostnadsfri för branden. Om ett motsvarande avtal ingås mellan varumärket och Petfluencer för genomförandet av ett projekt genom att varumärket accepterar ett erbjudande från Petfluencer, ska en serviceavgift betalas för detta, som ska betalas av varumärket till Petfluencer.com. Kravet på serviceavgiften uppstår genom användningen av plattformen för att ingå projektavtalet mellan varumärket och Petfluencer. För produktionen av petfluencer-innehållet får petfluencern en ersättning som bestäms av framgången för dess petfluencer-innehåll. I briefingen anger varumärket ett intervall för en CPM för vilken petfluencern med sin specifika CPM ger ett erbjudande som varumärket kan acceptera. Beloppet för ersättningen följer av projektsammanfattningen. Alla priser är nettopriser i euro och är momsbelagda, om tillämpligt.

För produktionen av Petfluencer-innehållet betalas avgiften i förväg. För detta ändamål fakturerar Petfluencer.com varumärket på grundval av de beräknade maximala kostnaderna, dvs. det angivna budgetbeloppet. Intervallet beräknas från slutet av färdigställandet. För projekt på Instagram beräknas räckviddens framgång utifrån antalet följare efter 30 dagar. För projekt på Facebook beräknas räckviddens framgång utifrån antalet personer som nås efter 30 dagar. För projekt på bloggar mäts räckviddens framgång utifrån bruttointryck efter 30 dagar. Efteråt får varumärket en differenskredit från Petfluencer.com för oanvända budgetkrediter, om den maximala räckvidden inte uppnås. Ersättningen består å ena sidan av avgiften för Petfluencerns produktion av Petfluencer-innehållet samt dess reklamvärde och å andra sidan av serviceavgiften för den framgångsrika förmedlingen av ett projekt mellan Petfluencer och varumärket. Avgiften regleras och samlas in av Petfluencer.com i Petfluencerens namn. När det gäller serviceavgiften rör det sig dock om en avgift för Petfluencer.com:s eget bidrag, som avräknas i eget namn. I båda fallen sker redovisningen plus vid behov den lagstadgade omsättningsskatten. Efter fullständigt mottagande av fakturabeloppet och jämförelse av den faktiskt uppnådda täckningen överför Petfluencer.com avgiften till Petfluencer.

Om produktionen av en petfluencers innehåll avbryts före slutdatumet får petfluencern en justerad avgift ("avbokningsavgift"), som är ett resultat av det uppskattade intervallet för petfluencers innehåll och tidpunkten för avbokningen. Storleken på avbokningsavgiften bestäms av projektsammanfattningen, som innehåller det fastställda maximala beloppet som följer av det uppskattade intervallet för petfluencerinnehållet. Om ett varumärke avbokas fram till en kalendervecka före det senaste möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 100% av avgiften. Fram till två veckor före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 75% av ersättningen. Fram till tre veckor före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 50% av ersättningen och fram till fyra veckor före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 25%. Tjänsteavgiften för tillhandahållandet av plattformen påverkas inte av en uppsägning av eldningen och förblir oförminskad.

Däremot får petfluencern ingen ersättning om hans petfluencer-innehåll bryter mot det avtalade innehållet, särskilt de "do's" och "don'ts" som definieras i projektsammanfattningen. I händelse av en tvist om förekomsten eller icke förekomsten av Do's, Don'ts eller en avtalsöverträdelse har varumärket rätt att besluta i denna fråga, varvid beslutet kan prövas av en domstol. På grund av avtalets karaktär av fast datum är möjligheten till tilläggsutförande eller rättelse av fel inte tillämplig.

Den ovan nämnda rätten enligt par. 5 till utebliven betalning på grund av brister i Petfluencer-innehållet eller påstådd bristande efterlevnad av vad som är att göra eller inte göra finns inte om Petfluencer-innehållet som producerats av Petfluencern har varit tillgängligt i mer än 14 dagar efter det överenskomna publiceringsdatumet.

Tjänsteavgiften för Petfluencer.com ska också betalas i sin helhet om produktionen av petfluencerns innehåll avbryts före eller efter produktionen och/eller publiceringen och även om petfluencern inte uppfyller villkoren i briefingen.

Varumärket är självständigt ansvarigt för eventuella skyldigheter att betala avgifter till konstnärernas socialförsäkringar.

5 Rättigheter, bestämmelser om dataskydd

De personuppgifter som tillhandahålls av Brand, i den mån de är nödvändiga för att upprätta, innehålla eller ändra avtalsförhållandet (inventeringsuppgifter), används uteslutande för behandlingen av det förmedlings- och användningsavtal som ingåtts mellan Brand och Petfluencer och Petfluencer.com samt för behandlingen av avtalsförhållandet mellan Petfluencer eller Brand och Petfluencer.com.

Kontaktperson för frågor om dataskydd är vårt dataskyddsombud:

Prof. Dr. Felix Buchmann
BSB Quack Gutterer
Alexanderstrasse 9b
70184 Stuttgart

Telefon: +49 711 953 382 0
Fax: +49 711 953 382 29

E-post: stuttgart@quack.legal

Varumärket ger Petfluencer.com rätt att göra reklam för det framgångsrika projektet på portalen och att publicera, redigera och utnyttja varumärkets företagsnamn och projektinformation.

Allt innehåll på portalen (texter, bilder, grafik etc.) inklusive alla mjukvarukomponenter i portalen, särskilt databasen, skyddas av upphovsrätt och andra skyddslagar. Det är förbjudet att reproducera, kopiera, ändra och/eller redigera portalen eller delar av den.

Avsnitt 6 Ansvar

Det finns inget krav på att portalen alltid ska vara tillgänglig utan avbrott. Petfluencer.com är inte ansvarig för tekniska fel eller tillgängligheten av erbjudandet, såvida inte Petfluencer.com anklagas för uppsåt eller grov vårdslöshet.

Petfluencer.com har rätt att utföra underhålls- och skötselarbete på portalen och försöker hålla störningar i portalens tillgänglighet och användbarhet så låga som möjligt.

Petfluencer.com är endast ansvarig för andra skador än sådana som orsakas av skador på liv, kropp och hälsa om de grundar sig på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande eller på klandervärt åsidosättande av en grundläggande avtalsförpliktelse (s.k. kardinalförpliktelse, dvs. en förpliktelse vars uppfyllande i första hand gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet förlitar sig och kan förlita sig) av Petfluencer.com eller dess ställföreträdare.

Allt ytterligare skadeståndsansvar är uteslutet. I synnerhet ersättningen för förlorad vinst, indirekta skador och andra ekonomiska förluster vid enkel vårdslöshet är utesluten. Bestämmelserna i produktansvarslagen ska förbli oförändrade; dessutom ska ansvaret för bedrägligt döljande av en defekt, för en uttryckligen garanterad kvalitet och för personskador förbli obegränsat.

Om Petfluencer.com av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är skyldigheten att betala ersättning begränsad till den typiskt förutsebara skadan, dock i alla fall till ett belopp på 50 000,- EUR.

Petfluencer.com ansvarar inte för förlust av data om skadan inte skulle ha inträffat inom brandens ansvarsområde om data hade säkerhetskopierats på rätt sätt. En korrekt säkerhetskopiering av data kan antas om branden på ett verifierbart sätt åtminstone dagligen säkerhetskopierar datalagret i maskinläsbar form och därmed garanterar att dessa data kan återställas med rimliga ansträngningar. Petfluencer.com:s ansvar för förlust av data är begränsat till den typiska återställningsinsats som skulle ha skett med en korrekt säkerhetskopiering av data.

Vid produktionen av Petfluencers innehåll, erbjudanden och information är varumärket skyldigt att inte använda innehåll och medel som är straffbara enligt lag eller som på annat sätt bryter mot rättsliga bestämmelser; detta inkluderar i synnerhet pornografiskt, uppviglande, upphovsrättsintrång, konkurrensintrång, omoraliskt, förolämpande eller extremistiskt innehåll. Varumärket ska dessutom följa de relevanta och tillämpliga bestämmelserna i respektive plattform - särskilt riktlinjerna för gemenskapen, de tekniska riktlinjerna och riktlinjerna för reklam samt de statliga mediemyndigheternas principer för korrekt reklam, särskilt lämplig märkning - för petfluencer-innehåll, erbjudanden och information som är föremål för avtalet. Petfluencer och varumärket är ensamma ansvariga för att se till att respektive Petfluencer-innehåll överensstämmer med användningsvillkoren för den använda plattformen och tillämplig lag.

Varumärket ersätter Petfluencer.com från alla krav från tredje part, särskilt de som uppstår till följd av brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt, konkurrensrätt, medielagstiftning, skattelagstiftning, socialförsäkringsrätt (även konstnärers socialförsäkringsrätt) eller andra avtalsförpliktelser för Varumärket. Petfluencer.com är inte ansvarig för eventuella ytterligare skattefordringar till följd av överträdelse av skyldigheten att visa mervärdesskatt, eller eventuella socialförsäkringsavgifter till följd av överträdelse av skyldigheten att betala avgifter, ränta eller andra skador till följd av detta, i den mån dessa grundar sig på saknad eller felaktig information från Petfluencer.

Petfluencer.com tillhandahåller endast förmedling av beställningen mellan Petfluencer och Brand. Petfluencer.com ansvarar inte för innehållet i Petfluencers innehåll, information och erbjudanden. Petfluencer.com kontrollerar inte detta petfluencer-innehåll och övertar därför ingen garanti för riktigheten av de uppgifter som petfluencern eller varumärket lämnat in, t.ex. kvalifikationer, information om identitet, bankuppgifter osv. Petfluencer.com kontrollerar inte heller om och i vilken utsträckning det petfluencer-innehåll som petfluencern skapat uppfyller kraven för briefing.

7 Konfidentialitet

Varumärket förbinder sig att hålla tyst om genomgångarna och informationen om produktionen av Petfluencer-innehåll. Detta omfattar all information som kommuniceras inom plattformen. Detta inkluderar ersättningsbeloppet eller ersättningssatserna samt alla uppgifter om petfluencern och dennes aktivitet på den överenskomna plattformen samt information från Petfluencer.com och information som omfattas av sekretess.

Varumärket är särskilt förbjudet att sprida, tillkännage eller på annat sätt publicera denna information på internet, särskilt i så kallade sociala nätverk och medier.

Undantagna från denna skyldighet är sådan information som branden redan var känd i förväg utan någon tystnadsplikt, eller som är eller blir allmänt känd, utan att detta är branden fel, eller branden har anmälts eller lämnats till branden av en tredje part utan någon tystnadsplikt, eller som ska göras tillgänglig för myndigheter på grundval av rättsliga bestämmelser eller som skriftligen har lämnats ut av Petfluencer eller Petfluencer.com till branden för tillkännagivande.

8 Slutbestämmelser

Platsen för utförande, betalning och uppfyllande är Petfluencer.coms säte.

Detta avtal regleras uteslutande av Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag för internationell privaträtt och med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG), även om en avtalspart har sitt säte utomlands.

Exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet med varumärket är Stuttgart.

För eventuella avtal mellan Petfluencer och Brand sinsemellan har man också kommit överens om att Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas, med undantag för internationell privaträtt och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG); Petfluencer och Brand kan sinsemellan ingå avtal som avviker från detta.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skulle vara eller bli ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska de relevanta lagstadgade bestämmelserna gälla.

27.12.2020

sv_SE