VILLKOR PETFLUENCER

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR INFLUENCER ("PETFLUENCER")

Inledning

P² Ventures UG (haftungsbeschränkt), Kornbeckstr. 4, 71364 Winnenden, Tyskland (nedan kallad Petfluencer.com) driver en onlineplattform (nedan kallad portalen) för företag (nedan kallade varumärken) och företagens påverkare (nedan kallade Petfluencer) under internetadressen https://www.petfluencer.com.de, där varumärken automatiskt kan kontakta Petfluencer för reklamkampanjer efter lämplig registrering. Portalen tjänar syftet att sammanföra petfluencers och varumärken som är framgångsrika på sociala medieplattformar (såsom YouTube, Instagram, Facebook, bloggar etc. - nedan kallad "plattformen") som varumärkesföretag i syfte att producera innehåll från petfluencers och relaterad kommunikation. Petfluencer.com tar också över insamlingen av avgifterna för petfluencers.

1 Allmän information

Petfluencer.com driver portalen där Petfluencer kan ansöka om kampanjer för varumärken efter lämplig registrering för att hjälpa varumärkena att öka kampanjernas räckvidd genom att publicera målinriktat innehåll ("Petfluencer-innehåll") på plattformar. Petfluencers måste vara myndiga företagare i den mening som avses i § 14 i BGB. Petfluencern bekräftar i samband med registreringen att han eller hon är en myndig företagare. Konsumenter är uttryckligen uteslutna från deltagande som petfluencers. Från användning utesluts också petfluencers som ökar eller senare ökar sin räckvidd genom köpta, bedrägliga eller på annat sätt missbrukande ökade följare. Vid brott utesluts petfluencern från användning av portalen. Petfluencer.com har rätt att få företagarstatusen bevisad med lämpliga dokument.

Användarvillkoren innehåller de exklusivt giltiga villkoren för registrering och användning av portalen mellan Petfluencer, varumärket och Petfluencer.com. Avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor från Petfluencer blir endast en del av avtalet om och i den mån Petfluencer.com uttryckligen har godkänt deras giltighet.

Genom Petfluencer.com:s förmedling av Petfluencer till Brands, en relevant bestämmelse i portalen och en produktion av Petfluencer-innehållet uppstår ingen bolagsrättslig koppling mellan parterna.

Petfluencer.com erbjuder ett regelbundet nyhetsbrev som ska informera petfluencer om nya möjligheter och egna erbjudanden på portalen. Om petfluencer förklarar genom att kryssa i kryssrutan att han/hon vill ta emot nyhetsbrevet och klickar på länken i bekräftelsemeddelandet, kommer petfluencer att få nyhetsbrevet regelbundet skickat till den e-postadress som han/hon uppgav vid registreringen. Petfluencer kan när som helst återkalla sitt samtycke, t.ex. med hjälp av den länk som anges i varje nyhetsbrev för avbokning eller via e-post till info@petfluencer.com eller genom att klicka på länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet.

2 Registrering och användning av portalen

Avtalet mellan petfluencer och Petfluencer.com ingås genom att fylla i och skicka respektive registreringsformulär (ange användardata, godkänna dessa användarvillkor och sekretessavtalet genom att sätta en bock) och bekräftelsen via e-post från Petfluencer.com till den e-postadress som petfluencer uppgett. Genom att skicka det ifyllda registreringsformuläret bekräftar petfluencer bindande giltigheten av dessa användarvillkor inom ramen för registreringsprocessen.

Det finns inget krav på deltagande, registrering eller aktivering.

All information om petfluencer måste vara sann. Endast ett användarkonto kan registreras för varje petfluencer.

Om petfluencer som småföretagare inte har ett momsregistreringsnummer utan endast det redan deponerade skattenumret, måste han ange detta i samband med registreringen. I egenskap av småföretagare tas ingen mervärdesskatt ut eller faktureras för de tjänster som petfluencer utför. Om petfluencerns skattestatus som småföretagare ändras måste petfluencern omedelbart informera Petfluencer.com om detta tillsammans med sitt momsregistreringsnummer. Omedelbart är anmälan, om den föreligger före Petfluencer.coms nästa redovisning av Petfluencer.coms tjänster.

Rimliga ändringar av dessa användarvillkor kommer att meddelas petfluencer i textform, dvs. skriftligen, per fax, e-post eller via en inloggad referenssida efter inloggning på portalen. Om petfluencer inte invänder mot dessa ändringar inom sex veckor efter mottagandet av meddelandet anses ändringarna vara accepterade.

Överföringen av ett användarkonto är endast möjlig med Petfluencer.com:s skriftliga förhandsgodkännande.

Petfluencer måste se till att hans användarkonto endast kan användas av honom själv och kommer att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att hemlighålla respektive lösenord för detta ändamål och kommer inte att lämna ut lösenorden till tredje part. Petfluencer är skyldig att omedelbart informera Petfluencer.com om han får kännedom om att hans åtkomstuppgifter används obehörigt eller att denna användning är möjlig genom ett obehörigt förvärv av åtkomstuppgifterna.

När petfluencer använder portalen är han eller hon skyldig att följa gällande lagar, portal- och plattformsbestämmelser. Det är petfluencerns eget ansvar att se till att petfluencerns innehåll är lagligt och att inga rättigheter för tredje part (upphovsrätt, varumärkesrätt, konkurrensrätt etc.) kränks. Petfluencern förbinder sig att inte sprida otillåten reklam, skräppost eller olämpliga varningar om virus, funktionsstörningar och liknande eller att be om deltagande i lotterier, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel och liknande åtgärder.

Petfluencern har inte rätt att göra reklam utanför portalen eller att genomföra dessa projekt på genomgångar som han eller hon har fått kännedom om genom att använda portalen.

Petfluencer måste koppla sitt plattformskonto till Petfluencer.com så att Petfluencer.com och varumärkena kan kontrollera petfluencerns lämplighet med hjälp av analysdata eller motsvarande statistiska data för petfluencerns respektive plattformskanal. Detta gör det också möjligt för Petfluencer.com och varumärkena att känna igen vilket innehåll petfluencern redan har publicerat.

Petfluencer eller Petfluencer.com kan skapa en profil i form av ett sedcard till petfluencer, som baseras på petfluencerns profiluppgifter. Sedcardet tjänar till att representera Petfluencern gentemot varumärkena och ställs till deras förfogande för detta ändamål och tjänar därmed till marknadsföring av Petfluencern. Petfluencern kan ladda ner sedcardet från portalen för egna ändamål.

För publicering av petfluencer-innehållet gäller respektive plattforms regler.

Vid överträdelse av bestämmelserna i dessa villkor för Petfluencer.com och/eller respektive plattformsvillkor kan petfluencern uteslutas från användningen av Petfluencer.com med omedelbar verkan.

3 Projektförfarande

Efter en lyckad registrering kopplar petfluencern sina plattformskonton och kan bygga upp en profil eller flera underprofiler för sina djur på portalen Petfluencer.com, se/ta emot information, kommunicera med varumärken och skapa egna ansökningar/erbjudanden.

Varumärket skapar en förfrågan med önskat innehåll som innehåller de olika kraven för respektive projekt ("briefing"). En del av briefingen är positiva krav ("Dos"), som måste vara en ovillkorlig del av petfluencer-innehållet, samt restriktiva regler, som inte under några omständigheter får överträdas i produktionen ("Don'ts"). Om petfluencerns profil eller hans standarderbjudande med sin kanal matchar kraven, skickar Petfluencer.com petfluencern en briefing med projektdetaljer om innehåll, tidigast möjliga lanseringsdatum och avgift. Det tidigast möjliga publiceringsdatumet är en kalendervecka, inom eller från vilken Petfluencern ska tillhandahålla varumärkets Petfluencer-innehåll. Petfluencern kan ansöka om det med sin kanal och ett förslag till Petfluencer-innehåll ("erbjudande"). Dessutom anger petfluencern om och på vilka ytterligare kalenderveckor han kan publicera petfluencerinnehållet. I sitt erbjudande anger petfluencern också ett tusenkontakters pris (TKP) och om han omfattas av skyldigheten att betala artisternas socialförsäkringar. Varumärket kan acceptera Petfluencerns erbjudande när som helst, senast kl. 23.59 den sista dagen i den kalendervecka som föregår publiceringsveckan, varvid projektavtal för varje enskild genomförandeperiod ingås mellan Varumärket och Petfluencern. Om petfluencern endast erbjuder sig att ladda upp petfluencerinnehållet för den kalendervecka som varumärket anger, ingås endast ett projektavtal. Om petfluencern erbjuder flera datum ingås ett projektavtal för varje datum som godkänns av varumärket. Fram till dess att varumärket har accepterat erbjudandet kan petfluencern när som helst dra tillbaka sitt erbjudande. Varumärkets briefing, petfluencerns erbjudande till briefingen och Varumärkets godkännande av detta erbjudande utgör det bindande innehållet i projektavtalet, som i varje fall registreras i den projektsammanfattning som sänds efter avtalets ingående.

Petfluencer får varken rätt att tilldela kontraktet eller att exklusivt tilldela varumärkets anbud i och med att anbudet skickas.

Petfluencer kommer att producera respektive erbjudet petfluencer-innehåll i enlighet med specifikationerna i briefingen efter att varumärket har tilldelat kontraktet.

Om det uppstår förseningar eller problem i produktionen av petfluencerns innehåll måste petfluencern omedelbart informera varumärket. Efter att ha informerats av petfluencern kan varumärket efter eget gottfinnande avgöra om en försenad publicering fortfarande är intressant, särskilt på grund av eventuella kopplingar till kampanjer och deras timing. Om inget annat överenskommits i briefingen är publiceringsdatumet alltid ett fast datum. Det är därför reglerat och överenskommet att det i händelse av en meddelad försening inte behöver fastställas någon frist av Brand för att häva avtalet.

När produktionen är färdigställd gör petfluencern petfluencer-innehållet tillgängligt i enlighet med tidsfristen för färdigställandet i den information som varumärket får av petfluencern enligt respektive plattformsbestämmelser (i) genom att publicera respektive avtalsenligt petfluencer-innehåll, (ii) genom att lämna in det till varumärket på det fastställda datumet (fastställt datum) i det fält som tillhandahålls för detta ändamål som en länk i portalen Petfluencer.com och (iii) genom att göra det tillgängligt på sin plattformskanal under en period på minst 30 kalenderdagar. För publicering av petfluencerinnehållet under dessa 30 dagar har petfluencern ett fördefinierat tidsfönster till sitt förfogande, som beräknas på kalenderveckan för slutdatumet. En tidigare eller sen överföring via det datafält som finns i portalen Petfluencer.com (se ovan) strider mot projektets regler och är tekniskt sett inte möjlig.

När projektet är slutfört, för att visualisera Petfluencerns framgång och goda prestationer, kommer Petfluencer.com att förse varumärket med utvalda kommentarer från Petfluencerns följare och tittare. Petfluencerns rätt att kräva att endast vissa kommentarer ges till varumärket existerar inte. Petfluencer.com bestämmer efter eget gottfinnande vilka kommentarer som vidarebefordras.

Varumärket har rätt att när som helst avbryta produktionen av innehållet från en petfluencer. Även efter publiceringen av petfluencer-innehållet kan varumärket när som helst kräva av petfluencern att denne inte längre publicerar petfluencer-innehållet eller gör det tillgängligt i någon form för hämtning.

4 Ersättning

Registreringen är gratis för petfluencer. För användning och framgångsrik förmedling av ett projektavtal via Petfluencer.com:s portal får Petfluencer.com en projektrelaterad ersättning (serviceavgift) från Petfluencer. För att producera Petfluencerns innehåll på den överenskomna slutdagen och annonsvärdet får Petfluencern den överenskomna ersättningen. Ersättningens storlek beror på villkoren för ett projekt enligt definitionen i respektive briefing, den CPM som Petfluencern anger och den faktiskt uppnådda täckningen av en publikation, men är alltid begränsad till det maximala ersättningsbelopp som anges i projektsammanfattningen. För framgångsrik förmedling av ett projekt mellan Petfluencer och Brand ska en serviceavgift betalas. Beloppet för serviceavgiften anges i briefingen och uppgår till 20% av respektive projektbudget. Petfluencer ger Petfluencer.com i uppdrag att driva in avgiften i förhållande till varumärket och överlåter Petfluencer.com sin andel av serviceavgiften. Petfluencer.com accepterar uppdraget.

Alla priser är nettopriser i euro och gäller plus den lagstadgade mervärdesskatten i den mån den är tillämplig.

Alla priser och/eller budgetar inkluderar om nödvändigt bidrag till Petfluencer.com:s socialförsäkringar för artister. Petfluencer tar självständigt hand om en eventuell skyldighet att visa och betala bidrag till socialförsäkringen för konstnärer.

Efter att Petfluencer-innehållet publicerats i tid mäts räckvidden för det publicerade Petfluencer-innehållet av Petfluencer.com under 30 kalenderdagar. För projekt på Instagram bestäms räckvidden av antalet följare efter 30 dagar. För projekt på Facebook mäts räckviddens framgång av antalet "nådda personer" efter 30 dagar. För projekt på bloggar bestäms räckvidden av antalet bruttoavtryck efter 30 dagar. Räckvidden beräknas från slutet av genomförandeperioden. Avgiften bestäms enligt den räckvidd som fastställs på detta sätt, men högst det maximala belopp som definieras i projektsammanfattningen minus serviceavgiften, och varumärket får en faktura från Petfluencer.com för den uppkomna avgiften. Denna ersättning består å ena sidan av avgiften för Petfluencerns produktion av Petfluencer-innehållet och å andra sidan av serviceavgiften för den framgångsrika förmedlingen av ett projekt mellan Petfluencer och varumärket. Ersättningen regleras och tas ut av Petfluencer.com i Petfluencerns namn. Tjänsteavgiften å andra sidan är en avgift för Petfluencer.com:s eget bidrag, som avräknas i dess eget namn. I båda fallen sker redovisningen plus vid behov resulterande lagstadgad omsättningsskatt. Efter fullständigt mottagande av fakturabeloppet från branden överför Petfluencer.com betalningen minus serviceavgiften till Petfluencer. Det är klargjort och reglerat att ingen avgift ska betalas för ytterligare avropsbetalningar som överskrider 30 dagar.

Om produktionen av ett petfluencer-innehåll avbryts av branden före eller efter slutdatumet, får petfluencern en justerad avgift (avbokningsavgift) till ett belopp som motsvarar det maximala belopp som definieras i projektsammanfattningen och som följer av det uppskattade intervallet för ett petfluencer-innehåll. Om varumärket avbryter upp till en kalendervecka före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 100% av ersättningen. Upp till två veckor före det senaste möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 75% av ersättningen. Fram till tre veckor före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 50% av ersättningen och fram till fyra veckor före det senast möjliga publiceringsdatumet får petfluencern 25%. Tjänsteavgiften för tillhandahållandet av plattformen påverkas inte av en uppsägning av eldningen och förblir oförminskad. Tjänsteavgiften för Petfluencer.com ska betalas i sin helhet även om produktionen av Petfluencerns innehåll har avbrutits före eller efter produktionen och/eller publiceringen och även om Petfluencern inte presterar i enlighet med villkoren i briefingen.

Däremot får petfluencern ingen ersättning om hans petfluencer-innehåll bryter mot det avtalade innehållet, särskilt när det gäller användningen av köpta gilla- eller följare eller de göromål som definieras i projektsammanfattningen. I händelse av en tvist om förekomsten eller icke förekomsten av do's eller don'ts eller ett avtalsbrott har varumärket rätt att fatta ett beslut i detta avseende, och beslutet kan prövas av en domstol. På grund av den fasta avtalskaraktären utelämnas i detta avseende möjligheten till tilläggsutförande eller rättelse, vilket petfluencer härmed samtidigt avstår från.

Den ovan nämnda rätten enligt par. 6 till utebliven betalning på grund av brister i petfluencer-innehållet eller påstådd bristande efterlevnad av do's eller don'ts föreligger inte om petfluencer-innehållet som producerats av petfluencern har varit tillgängligt i mer än 14 dagar efter det överenskomna publiceringsdatumet.

5 Rättigheter, bestämmelser om dataskydd

De personuppgifter som petfluencern eller ledningen lämnar in kommer att användas inom ramen för den dataskyddsdeklaration som petfluencern har utfärdat och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen, i synnerhet den federala dataskyddslagen (BDSG), den grundläggande dataskyddsförordningen (DSGVO) och telemedielagen (TMG).

Kontaktperson för frågor om dataskydd är vårt dataskyddsombud:

Prof. Dr. Felix Buchmann
BSB Quack Gutterer
Alexanderstrasse 9b
70184 Stuttgart

Telefon: +49 711 953 382 0
Fax: +49 711 953 382 29

E-post: stuttgart@quack.legal

Allt innehåll på portalen (texter, bilder, grafik etc.) inklusive alla mjukvarukomponenter i portalen, särskilt databasen, skyddas av upphovsrätt och andra skyddslagar. Det är förbjudet att reproducera, kopiera, ändra och/eller redigera portalen eller delar av den.

Petfluencer ger Petfluencer.com rätt att Petfluencer.com annonserar det framgångsrika projektet på portalen och även publicerar, bearbetar och använder Petfluencerns företagsnamn och projektuppgifter. Detta gäller även de sedcards som skapas av Petfluencer.com och som förmedlas till varumärkena som en profil.

För att visualisera de framgångsrika projekten och för bildreklam för petfluencers kan Petfluencer.com förse varumärkena med utvalda kommentarer från petfluencers följare och tittare.

6 Ansvar

Det finns inget krav på att portalen alltid ska vara tillgänglig utan avbrott. Petfluencer.com är inte ansvarig för tekniska fel eller tillgängligheten av erbjudandet, såvida inte Petfluencer.com gör sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet.

Petfluencer.com har rätt att utföra underhålls- och skötselarbete på portalen och försöker hålla störningar i portalens tillgänglighet och användbarhet så låga som möjligt.

Petfluencer.com är endast ansvarig för andra skador än sådana som orsakas av skador på liv, kropp och hälsa om de grundar sig på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande eller på klandervärt åsidosättande av en grundläggande avtalsförpliktelse (s.k. kardinalförpliktelse, dvs. en förpliktelse vars uppfyllande i första hand gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet förlitar sig och kan förlita sig) av Petfluencer.com eller dess ställföreträdare.

Allt ytterligare skadeståndsansvar är uteslutet. I synnerhet är ersättning för förlorad vinst, indirekta skador och andra ekonomiska förluster utesluten vid enkel vårdslöshet. Bestämmelserna i produktansvarslagen ska förbli oförändrade; vidare ska ansvaret för bedrägligt döljande av en brist, för en uttryckligen garanterad kvalitet och för personskador förbli obegränsat.

Om Petfluencer.com av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är skyldigheten att betala ersättning begränsad till den typiskt förutsebara skadan, dock i alla fall till ett belopp på 50 000,- EUR.

Petfluencer.com är inte ansvarig för förlust av data, om skadan inte skulle ha inträffat inom Petfluencerns ansvarsområde om det hade funnits en korrekt säkerhetskopiering av data. En korrekt säkerhetskopiering av data ska anses föreligga om Petfluencer.com minst en gång om dagen på ett verifierbart sätt säkerhetskopierar datalageret i maskinläsbar form och därmed garanterar att dessa data kan återställas med rimliga ansträngningar. Petfluencer.com:s ansvar för förlust av data är begränsat till den typiska återställningsinsats som skulle ha skett med en korrekt säkerhetskopiering av data.

Petfluencern är skyldig att inte använda innehåll och medel i framställningen av petfluencer-innehåll, erbjudanden och information som är straffbara enligt lag eller på annat sätt bryter mot rättsliga bestämmelser; detta inkluderar särskilt pornografiskt, uppviglande, upphovsrättsintrång, konkurrensintrång, omoraliskt, förolämpande eller extremistiskt innehåll. Dessutom ska petfluencern följa de relevanta och giltiga bestämmelserna för respektive plattform - särskilt gemenskapens riktlinjer, tekniska riktlinjer och reklamriktlinjerna samt de statliga mediemyndigheternas principer för korrekt reklam, särskilt lämplig märkning - när han eller hon producerar petfluencerinnehållet, -erbjudandena och -informationerna i fråga. Detta inbegriper också att petfluencern inte får öka sin räckvidd eller räckvidden för sina bidrag på konstgjord väg genom att köpa följare eller likes, genom bedrägligt eller på annat sätt missbrukande eller orättvist förvärv. Petfluencer, artist och varumärke är ensamma ansvariga för att se till att respektive Petfluencer-innehåll följer användningsvillkoren för respektive plattform och tillämplig lag.

Petfluencer befriar Petfluencer.com från alla krav från tredje part, särskilt de som uppstår till följd av brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt, konkurrensrätt, medielag, skattelagstiftning, socialförsäkringsrätt (även artisters socialförsäkringsrätt) eller andra avtalsförpliktelser för Petfluencer.

Petfluencer.com och Varumärket är inte ansvariga för eventuella ytterligare skattekrav till följd av brott mot skyldigheten att visa försäljningsskatt eller brott mot skyldigheten att betala sociala avgifter, ränta eller andra skador till följd av detta, i den mån de är baserade på saknad eller felaktig information från Petfluencer. Felaktig information eller bristande information är på petfluencerns bekostnad. Petfluencer befriar Petfluencer.com samt branden från krav från tredje part. Petfluencer.com tillhandahåller endast förmedling av beställningen mellan petfluencern och varumärket. Petfluencer.com är därför inte ansvarig för betalningen av ersättningen från varumärket till petfluencern. Petfluencer.com är inte ansvarig för innehållet i petfluencerna, genomgångarna och erbjudandena. Petfluencer.com kontrollerar inte petfluencerns innehåll och tar därför inte på sig någon garanti för riktigheten av de projektuppgifter, kvalifikationer, information om identitet, bankuppgifter etc. som petfluencern eller varumärket har lämnat in. Petfluencer.com kontrollerar inte heller om och i vilken utsträckning det Petfluencer-innehåll som Petfluencern har skapat uppfyller kraven för briefing.

7 Konfidentialitet

Petfluencern förbinder sig att hålla tyst om projekt och genomförande för produktion av petfluencer-innehållet. Detta omfattar all information som kommuniceras inom plattformen, särskilt genomgångar och detaljer om varumärket, ersättningsbeloppet eller ersättningsnivåerna samt innehåll som skapas i direkt kommunikation med petfluencern. Information från Petfluencer.com betraktas också som konfidentiell information.

Det är särskilt förbjudet för petfluencern att sprida, tillkännage eller på annat sätt publicera denna information på internet, särskilt i så kallade sociala nätverk och medier.

Undantagna från denna skyldighet är sådan information som redan tidigare var känd för Petfluencer utan tystnadsplikt eller som är eller blir allmänt känd, utan att Petfluencer är ansvarig för detta eller Petfluencer informeras eller ges till Petfluencer av en tredje part utan tystnadsplikt eller som ska göras tillgänglig för myndigheter på grundval av lagstadgade bestämmelser eller som varumärket eller Petfluencer.com har lämnat ut skriftligen till Petfluencer för offentliggörande.

8 Slutbestämmelser

Platsen för utförande, betalning och uppfyllande är Petfluencer.coms säte.

Detta avtal regleras uteslutande av Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag för internationell privaträtt och med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG), även om en avtalspart har sitt säte utomlands.

Stuttgart är exklusiv jurisdiktionsplats för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet med Petfluencer.

För alla avtal mellan Petfluencer och Brand sinsemellan gäller också Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för internationell privaträtt och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG); Petfluencer och Brand kan sinsemellan ingå avtal som avviker från detta.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor skulle vara eller bli ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska de relevanta lagstadgade bestämmelserna gälla.

 27.12.2020

sv_SE